Skriv här det du söker efter!

CLL i central roll på ÅA:s väg för kontinuerligt lärande

CLL i central roll på ÅA:s väg för kontinuerligt lärande

 

– Inom Åbo Akademi finns redan goda exempel på hur den utbildning som erbjuds är tillgänglig och flexibelt anpassad till olika målgrupper.

Porträttbild på Gunilla Widén
Gunilla Widén.

Prorektor Gunilla Widén är positivt inställd till det arbete som Åbo Akademi i likhet med övriga finländska högskolor träder in i för att utveckla utbudet av kontinuerligt lärande. Den nationella strategin för kontinuerligt lärande som presenterades av undervisnings- och kulturministeriet i december 2022 har som målsättning att förnya utbudet inom kontinuerligt lärande till en tydlig och lättillgänglig helhet.

Med hjälp av lösningar för lärande som bygger på forskning, utveckling och innovation skapas förutsättningar för ökad kompetens och vidareutbildning på arbetsplatserna. För Åbo Akademis del innebär det inte minst att tillgodose samhället med svenskspråkiga experter med spetskompetens inom olika områden.

En glad Gunilla Widén i keps och med en borrmaskin i handen högt uppe på en byggställning.
Prorektor vid Åbo Akademi Gunilla Widén föregår med gott exempel på livslångt lärande. Professorn i informationsvetenskap har fått lära sig en hel del, också praktiskt kunnande, i och med familjens sommarstugebygge. Foto: Privat

 

I praktiken står arbetet i startgroparna, även om utbildningsstrategiska frågor i sig naturligtvis tillhör Akademins grundläggande verksamhet och pågår fortlöpande. Enligt Widén handlar mycket om att medvetandegöra vad som redan åstadkoms inom olika verksamhetsområden, och att föra en aktiv och inkluderande dialog kring processen med att implementera den nationella strategin.

– Genom att olika aktörer inom Akademin bättre känner till varandras verksamheter kan man på sikt skapa synergieffekter i ett ramverk där målet är flexibla utbildningsstrukturer, säger hon.

Gunilla Widén betonar Centret för livslångt lärandes (CLL) centrala roll i det kontinuerliga lärandet. Det nytillsatta rådet för livslångt lärande, där Widén är ordförande, samlas till en strategisk workshop i Åbo 29 maj. På agendan står bland annat kontinuerligt lärande.

– Rådet för livslångt lärande är ett forum där dessa diskussioner ska föras. Vid CLL finns värdefulla resurser och kunskap om bland annat projekthantering, som kan användas för att föra olika verksamheter närmare varandra på det kontinuerliga lärandets väg.

 

Widén poängterar även vikten av att lyfta fram de goda exempel som redan finns vid Åbo Akademi. Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL jobbar till exempel konkret med fortbildning för arbetslivet i dialog med samhällets behov, liksom flera andra aktörer som kunde fungera som brobyggare och förebilder. På vissa håll inom Åbo Akademi har arbetet med digitalisering och digital transformation kommit långt, medan andra har en längre väg att gå.

Fortfarande finns också många pusselbitar som behöver läggas på ett nationellt plan för att arbetet ska fortskrida. Avsikten är att samla utbudet inom kontinuerligt lärande på en digital plattform, där Digivisionen kommer att spela en stor roll. Digivision 2030 är ett gemensamt program för alla 38 finländska högskolor vars syfte är att skapa en framtid för lärande som gynnar såväl högskolorna, de lärande som vårt samhälle.

Mikromeriter utgör också en beståndsdel inom det kontinuerliga lärandet, och arbetet med dessa vävs samman till den helhet som kommer att utgöra högskolornas kontinuerliga lärande.

 

Mera information

Den nationella strategin för kontinuerligt lärande.

Digivision 2030.

Rådet för livslångt lärande.