Skriv här det du söker efter!

Baltic Science Network för samman forskare och studerande kring Östersjön

Baltic Science Network för samman forskare och studerande kring Östersjön

BILDER: Bigstock

Logo med texten Baltic Science Network.

Baltic Science Network (BSN) är ett nätverk med målet att befrämja forskningssamarbetet i Östersjöregionen. Nätverket fick sin början 2016 i och med ett projekt med samma namn. Projektparterna var då i huvudsak vetenskaps- och undervisningsministerier. Åbo Akademi representerade universiteten via the Baltic University Programme (BUP). Det inledande BSN-projektet avslutades 2019 men fick en fortsättning i BSN-powerhouse, som mer konkret gick in på att aktivera forskningssamarbetet.

 

Åbo Akademis huvudsakliga uppgift i BSN-powerhouse var evalueringen av det nya mobilitetsverktyget BARI, som tagits fram inom BSN. Sinikka Suomalainen vid Åbo Akademi/BUP ledde arbetet med evalueringen. Mobilitetsverktyget BARI var ett av två spår inom BSN-powerhouse. Det andra spåret gick ut på att aktivera samarbetet mellan större och mindre laboratorier inom foton- och neutronvetenskap i olika Östersjöländer.

– Målet var att få med mindre länder i forskningssamarbetet och på det sättet stöda dem att utveckla sin forskning inom området. Det här gjorde man bland annat genom att erbjuda erfarna mentorer som stöd i projektansökningsprocessen. Aktiviteterna inom projektet svarade på ett konkret behov, eftersom man märkt att antalet EU-finansieringsansökningar från till exempel de baltiska länderna var litet.

 

Projektets andra spår, där Suomalainen var engagerad, gick ut på implementering och testning av mobilitetsverktyget BARI. Här var målet att sammanföra universitetsstuderande med doktorander inom foton- och neutronvetenskap, biovetenskap och välfärdssamhälle.

– Det skapades en portal på webben där doktorander kunde presentera sina forskningsprojekt och efterlysa praktikanter bland studerande. Studerande kunde sedan ansöka om att få bli praktikant i ett lämpligt doktorandprojekt och göra en praktik omfattande två till tolv veckor, säger Suomalainen. En decentraliserad och flexibel finansieringsmodell testades också. Projektet kunde inte finansiera studerandes praktik, utan finansieringen kom från intresserade finansiärer, mest projektparter.

För att stöda internationaliseringen satte man upp kravet att doktoranden och den studerande inte fick vara från samma land. Studerande både på kandidat- och magisternivå har haft möjlighet att delta.

 

Suomalainen är den som har genomfört evalueringen av mobilitetsverktyget och sammanfattat resultaten i en slutrapport tillsammans med Annina Kainu vid Åbo Akademi (CLL) och Soile Haverinen och Mari Leino vid Åbo universitet, där Åbo universitet ansvarade för vidareutvecklingen av mobilitetsverktyget BARI.

– Det här sättet av ”matchmaking” fick goda resultat, både doktoranderna och de studerande har varit mycket nöjda. Tack vare portalen har de haft lätt att hitta lämpliga praktikanter och praktikplatser.

Totalt 60 praktiker har utförts inom projektet.

– Det här trots Covid-19. Vi är mycket nöjda att det trots olika länders och universitets restriktioner gick att genomföra i den här omfattningen.

 

Från Åbo Akademi har en studerande deltagit i en praktik och två studerande har avlagt praktik vid ÅA.

– På grund av Åbo Akademis distansstudier i och med Covid-19 så har praktikerna gjorts på distans. På det här sättet kunde vi ju också testa en sådan modell, som visade sig fungera ganska bra. Förstås beror det på ämnet om det går att göra på distans eller inte.

Evalueringen har gjorts genom en enkätundersökning till deltagande doktorander, studerande och finansiärer och dessutom har man använt sig av BARI-portalens användarstatistik. Portalen upprätthölls av DAAD i Tyskland, en organisation för akademisk mobilitetsservice.

 

Projektet BSN-powerhouse finansierades av EU:s Interreg Baltic Sea Region. Det avslutades officiellt i juli 2021. Planer finns att omforma BARI-portalen så att den ska leva vidare som en ”matchmaker”.

– Och BSN-nätverket i sig lever vidare. Det är ett policynätverk, ett flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi, stöder forskning och innovationer inom Östersjöområdet.

BSN:s webbplats.
Slutrapporten för mobilitetsverktyget BARI (pdf).


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida