Skriv här det du söker efter!

Gadolinska biblioteket

Det Gadolinska biblioteket har varit den världskände kemistens, professor Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek.

Ett flertal av böckerna i samlingen tillhörde på sin tid hans far, professorn och biskopen Jacob Gadolin (1719-1802) och dennes svärfar professorn och biskopen Johan Browallius’ (1707-1755), vilka bägge var bemärkta vetenskapsmän och politiker. Samlingen omfattar ca 3 400 verk, till stor del inbundna i samtida pergament- och skinnband. I samlingen finns både vetenskaplig litteratur och mera praktisk litteratur. En stor del av samlingen består av äldre naturvetenskapliga verk, typiska för upplysningstiden. Senare verk har klar anknytning till professorernas forskning eller personliga intressen. Verken finns förtecknade i en handskriven katalog, utarbetad av Johan Gadolin och är katalogiserade i bibliotekets onlinekatalog.

Johan Gadolin.
Johan Gadolin.

Samlingen är på många sätt unik då den undgick förstörelse i Åbo brand 1827 och är mycket speciell då den omfattar tre professorsgenerationers förvärv. Samlingen bidrar till kunskapen om verksamheten vid Kgl. Åbo Akademi och ger insikter i intellektuella strävanden i Åbo under tiden före Åbo brand. Den återspeglar ett intressant tidsspann i Finlands historia – det tidigmoderna samhällets övergång till industrialism i en fosterländsk och nationsbyggande tidsanda och har som helhet stor betydelse för forskningen i den tidigmoderna transnationella kunskapscirkulationen. Samlingen uppvisar en anslående diversitet vad gäller verkens materialitet. Dedikationer och marginalia berättar om samtidens forskarnätverk och ger inblickar i hur vetenskap bedrevs under 1700-talet och i början av 1800-talet. Samlingen kan således tjäna olika typ av forskning men även användas i pedagogiska sammanhang.

Uppdaterad 25.2.2022