Skriv här det du söker efter!

Om biblioteket

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt vetenskapligt bibliotek som i första hand betjänar Åbo Akademis (Åbo och Vasa) och Novias (Åbo) studerande, lärare, forskare och personal.

Biblioteket inledde sin verksamhet 1919 och fick samma år rätten att bli ett friexemplarsbibliotek, vilket innebär att vi har ett nästan komplett bestånd av nationellt tryck. Förutom friexemplarsrätten bidrar idag avkastningen från Gösta Branders forskningsfond till en stor del av bibliotekets litteraturanskaffning.

Med över två miljoner tryckta böcker och tidskrifter samt tillgång till flera tiotusentals licensbelagda e-tidskrifter och hundratusentals e-böcker tillhandahåller biblioteket mångsidiga samlingar på de områden Åbo Akademi och Novia (Åbo) undervisar i. Bekanta dig med bibliotekets samlingar och e-resurser i söktjänsten Alma.

Biblioteket består av fem servicepunkter: fyra i Åbo och en i Vasa. Novias enheter i Vasa betjänas av Vetenskapsbiblioteket Tritonia. I söktjänsten Alma ingår även Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek, Donnerska institutets bibliotek, som verkar i Åbo.

Strategi för åren 20152020

Mission

  • Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och annan personal vid Åbo Akademi. Biblioteket är i kraft av sina friexemplar och omfattande arkivsamlingar en viktig kulturarvsinstitution och verkar även som ett offentligt vetenskapligt bibliotek.

Vision

  • ÅAB:s expertis, samlingar och tjänster är kända, uppskattade och erkända av ÅA:s forskare, lärare, studerande och administratörer som en oundgänglig resurs för akademins framgång.
  • ÅAB är en viktig aktör i akademins samverkan med det omgivande samhället samt i bevarandet och förmedlandet av landets svenska kulturarv.

Värden

  • ÅA:s värden är mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet.

Mål

  • En relevant, tillgänglig, högklassig, gränsöverskridande och välkänd service.

Kritiska framgångsfaktorer

  • Högt utbildad och motiverad personal som upprätthåller sin kompetens.
  • Serviceinriktad organisation med stark framförhållning.
  • Samarbetsförmåga, goda samarbetspartners och nätverk.
  • Tillräckliga resurser (personal, samlingar, kundutrymmen, IT-utrustning och magasin) och en utmärkt förvaltning av dessa resurser.
  • Utmärkt kommunikationsförmåga i olika medier och på olika språk.

Uppdaterad 17.12.2020