Skriv här det du söker efter!

Kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik

Mänskligheten står just nu inför stora utmaningar beträffande ändliga naturresurser, energiförsörjning och miljöpåverkan. Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik leder dig till en diplomingenjörsexamen som ger dig kompetenser för att konkret kunna bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett välmående samhälle där människornas välfärd tryggas. Du lär dig använda grundläggande naturvetenskap i tekniska tillämpningar vid utvecklande och produktion av nya molekyler, material eller produkter, samt vid planering, konstruktion och drift av industriella anläggningar. Ekonomiska, miljö- och energitekniska frågeställningar utgör centrala ingredienser i utbildningen.

Utbildningen består av ett treårigt kandidatprogram där naturvetenskap kombineras med ingenjörsfärdigheter. Kandidatexamen följs av ett tvåårigt magisterprogram, där du får välja att fördjupa dig i någondera inriktningen kemiteknik eller processteknik. I magisterprogrammet specialiserar du ditt kunnande och kan även inkludera studier i t.ex. industriell ekonomi. Du som antas till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik får rätt att efter din teknologie kandidatexamen avlägga diplomingenjörsexamen.

Du kan också söka direkt till vårt magisterprogram ifall du redan har en lämplig högskoleutbildning. För dig erbjuder vi också möjligheten att studera inriktningen energiteknik på vårt campus i Vasa.

Kemiteknik ger den kunskap som behövs för att utveckla nya material, produkter och kemiska processer för att effektivt utnyttja förnybara råvaror och på så sätt uppnå ett hållbart samhälle. Utbildningen är mångsidig med både teoretiska och praktiska element och ger dig ett brett kunnande i analytik, processkemi, materialkemi och naturmaterialteknik.

Processteknik ger den kunskap som behövs för att planera, styra och optimera produktionshelheter. Utbildningen är metodinriktad där basen är ett brett kunnande i bl.a. teknisk termodynamik, strömningsmekanik, separationsteknik, teknisk kemi och automation. Förmågan att bemästra komplexa systemen är vital för en hållbar teknologisk utveckling.

Energiteknik ger den kunskap som behövs för att förstå de utmaningar som hållbar utveckling innebär för vår traditionella energihushållning och implementeringen av ny energiteknologi. Utbildningen bygger på energiteknikfokuserade kurser i kemi- och processteknik. Studierna i energiteknik sker i Vasa men kan delvis avläggas på distans.

Kemiteknik är en bred och mångsidig teknisk utbildning där man i gott likasinnat sällskap räddar världen en räkneövning i taget.

Jeremias Eriksson.

Förmågan att kunna hantera och lösa komplexa helheter har stor betydelse för den teknologiska utvecklingen. Det här betonas speciellt i utbildningen inom kemi- och processteknik, där man använder sig av metoder för att behärska helheter. Det här kräver ofta insikter som täcker flera områden. Sådana insikter kan exempelvis vara att behärska de viktiga elementen i hela kunskapskedjan från fysikaliska och kemiska grundfenomen, via försöksverksamhet, modellering, simulering, reglering och optimering till planering, konstruktion och drift av en industriell anläggning där ekonomiska, miljö- och energitekniska frågeställningar i slutändan är speciellt viktiga.

Studier ger dig utmärkta förutsättningar för expert- och chefsjobb både inom industrin och den offentliga sektorn. Med en diplomingenjörsexamen i kemi- och processteknik kan du arbeta t.ex. inom processindustrin, energisektorn, läkemedelsindustrin, skogsindustrin eller bioekonomiområdet. Kunskapen är generell och utbildningen är därför relevant i hela världen, vilket är en fördel om du siktar på en internationell karriär. Typiska arbetsuppgifter är inom drift och produktion, forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring eller inom företagsledning. Du kan även jobba med konsultuppgifter eller som egenföretagare. Flera av våra utexaminerade arbetar också som forskare, lektorer och professorer vid universitet. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning. Du får många utmanande och intressanta arbetsmöjligheter samt god lön!

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Kemi- och processteknik/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi