Skriv här det du söker efter!

Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Omfattning

30 studiepoäng / 2 år

Ort

Helsingfors

Undervisningsspråk

Svenska, finska och engelska

Ansökningstid

1.4 - 15.5.2019

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

 

Den första specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangerades i Finland år 2017 – 2019, den andra specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangeras augusti 2019 – maj 2021.

Nästa ansökan planeras till våren 2021.

Rättspsykologin granskar hur psykologiska forskningsresultat och psykologisk kunskap kan tillämpas inom rättsliga processer och brottsutredningar. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet. Åbo Akademi fungerar som koordinerande universitet för utbildningen. Till utbildningens samarbetsnätverk hör ämnesområdena i psykologi och/eller juridik vid följande universitet: Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Universitetet i Östra Finland, Åbo Akademi och Åbo universitet.

 

Utbildningens målgrupp och urvalskriterier

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magistersexamen; av övriga yrkesgrupper förutsätts magistersgrad). Utbildningen är i första hand avsedd för deltagare som redan har arbetserfarenhet, eftersom ett av de centrala arbetssätten är att bearbeta fenomen som deltagarna stött på i sitt arbete samt analysera och få återkoppling på det egna arbetssättet.

 

Utbildningens målsättning och innehåll

Målsättningen för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är att deltagarna ska behärska centrala rättspsykologiska tema och innehåll samt kunna tillämpa kunskapen aktivt inom det egna arbetet. Utbildningens mångdisciplinära karaktär möjliggör också att deltagarna får återkoppling på sitt arbete av deltagare med annan professionell bakgrund. Vidare får deltagarna i den gemensamma inlärningsprocessen en mångsidigare insyn i rättsprocessen och det egna arbetsfältet inom den. Deltagarnas skriftliga arbeten möjliggör samlandet av svensk- och finskspråkig aktuell vetenskaplig kunskap inom centrala rättspsykologiska ämnesområden.

Tema som behandlas i utbildningen är bl.a. den mänskliga informationsprocesseringen, perception och minnets funktioner, beslutsfattningens psykologi, expertis och skrivande/kritisk granskning av expertutlåtanden, bemötande av vittnen i behov av särskilt skydd, hörande av vittnen, målsägande och misstänkta i rättsprocesser, utförandet av sinnesundersökningar och farlighetsbedömningar, orsaker till brottsligt beteende och faktorer kopplade till återfallsbrottslighet samt hur man kan påverka dessa, rehabilitering av brottsförövare, brottets inverkan på brottsoffret, inverkan av psykiska störningar på rättsprocessen, vårdnadstvister och barns position i rättsprocesser, medling, samt rättspsykologiska frågor kopplade till känslor och motivation.

Utbildningens innehåll är till centrala delar och innehåll gemensamt för alla, men i handledningar, grupparbeten och individuella uppgifter har deltagarna möjlighet att fokusera på de för de egna arbetsuppgifterna mest centrala frågorna.

 

 

Aktuellt inom rättspsykologi

 

Specialiseringsutbildningen (2019-2021)

Utbildningen inleds hösten 2019 och fortsätter till våren 2021. Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng och i år antas till utbildningen 10-40 studerande. Priset för utbildningen är 120€/studiepoäng, dvs. allt som allt 3600€.

Utbildningen inbegriper ca 1 skolningsdag per månad, av vilka ungefär hälften är arbete eller handledning i smågrupper. I övrigt sker studierna främst som distansstudier. Skolningsdagarna hålls i Helsingfors. Obligatorisk närvaro gäller för dessa. Mellan skolningsdagarna hålls handledning i smågrupper (4-5 timmar per handledning). Närvaro på plats vid dessa är mycket önskvärd, men kan vid behov ersättas genom deltagande på distans.

Specialiseringsutbildning i rättspsykologi, skolningsdatum:

Inledande seminarium 29-30.8.2019
KP 1 11.10.2019
KP 2 10.1.2020
KP 3 och 4 16-17.3.2020
KP 5 8.5.2020
KP 6 24.8.2020
KP 7 5.10.2020
KP 8 11.12.2020
KP 9 11.1.2021
KP 10 12.3.2021
Avslutande seminarium 6-7.5.2021

Obs: Utöver dessa tillkommer 8 träffar i smågrupper

Studiehandbok 2019-2021

Studiehandbok

För arbetslivet

”Utbildningen är nyttig, t o m så gott som oumbärlig för professionella med flera års erfarenhet av att handha brottsfall, i synnerhet sexualbrottsfall, i domstol.”

Refendarieråd, gruppchef för brottsmålsärenden, Högsta domstolen

Kontakta oss

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo