Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt finlandssvenskt språktest för barn utvecklat vid Åbo Akademi

Psykologi- och logopedienheterna vid Åbo Akademi har i samarbete med Niilo Mäki-institutet i Jyväskylä utarbetat ett nytt benämningstest med normer för finlandssvenska barn i åldern 6–12 år.

Verbbenämningstestet (VBT) är en finlandssvensk bearbetning av det ursprungliga finska testet Toimintanimeämistesti (Laine m.fl., 2019) som publiceras samtidigt. Testet består av 60 svartvita bilder som illustrerar olika aktiviteter i stigande svårighetsgrad.

Enligt Matti Laine, professor i psykologi vid Åbo Akademi, finns det ett stort behov av forskningsbaserade diagnostiska test för kartläggning och uppföljning av finlandssvenska barns inlärningsmässiga och språkliga svårigheter. Varken finska eller rikssvenska test är optimala för de här ändamålen, utan testerna behöver anpassas till finlandssvenska förhållanden vilket kräver mycket extra arbete av dem som utför testerna.

– Vi hoppas att det nya verbbenämningstestet ska utveckla och underlätta arbetet för talterapeuter och psykologer som arbetar med barn och ungdomar i Svenskfinland, säger Laine.

– I förlängningen är det finlandssvenska barn och ungdomar som gynnas av det nya verktyget, framhåller Pirkko Rautakoski, akademilektor i logopedi vid Åbo Akademi.

Det nya språktestet utarbetades inom projektet ”Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor” (ILS; 2015–2018) som koordinerats av Niilo Mäki-institutet och finansierats av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska Folkskolans Vänner. Inom projektet utarbetades och testades effektiva verktyg och metoder för att utvärdera och stöda läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos barn och ungdomar.

Flera logopedistuderande vid Åbo Akademi har medverkat i ILS-projektet; tolv studerande har deltagit i insamling av data genom att testa finlandssvenska barn i olika delar av Svenskfinland och sju pro gradu-avhandlingar har skrivits inom projektet.

 

Referens till VBT: Laine, M., Neitola, T., Rautakoski, P., Westerholm, J., Salmi, P., & Plyhm, L. (2019) VBT – Verbbenämningstest. Niilo Mäki Institutet. Jyväskylä: Grano.

ILS-projektets hemsida: http://inlarningochstod.fi

För ytterligare information, kontakta:

Pirkko Rautakoski, akademilektor i logopedi
tfn: +358 46 921 6748
pirkko.rautakoski@abo.fi

Matti Laine, professor i psykologi
tfn +358 46 921 9168
matti.laine@abo.fi