Skriv här det du söker efter!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Tid

1.11.2019–31.5.2022

Projektägare

Åbo Akademi (Regionalvetenskap och Geologi), Södra Österbottens NTM-central, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveriges geologiska undersökning, Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral, Skogscentralen, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitet

Finansiär

  • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Österbottens förbund
  • Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige
  • Projektet tar fram modeller för vattenbalans i avrinningsområden i Österbotten (Toby å) och Västerbotten (Hertsångerälven). Regionalvetenskap leder den samhällsvetenskapliga delen av projektet, där begreppet ekosystemtjänster är i centrum. Klimatförändringen ökar risken för skyfall och perioder av torka i framtiden, vilket ställer nya krav på att reglera avrinningen. Samhällets samlade kapacitet till omställning i sådana frågor inkluderar allt från myndigheters agerande till hur skogsägare, jordbrukare och bosättningen i området agerar och upplever behovet av förändring. Projektets målsättning är att ta fram en kommunikationsmodell där befolkningen och olika samhällsaktörer i avrinningsområdena får utrymme att diskutera nya typer av lösningar för de här utmaningarna.