Skriv här det du söker efter!

Svenskspråkig utbildning på språköar i Finland

Svenskspråkig utbildning på språköar i Finland

Tid

1.8.2021–31.7.2023

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Uppdrag språköar (Kommunförbundet – Karin Ihalainen)
 • Språkönätverket
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Projektet SPRÅKÖPED inleddes hösten 2021 och leds av akademilektor Tom Gullberg (FD). Till forskargruppen hör även akademilektor Mårten Björkgren (TD), professor Siv Björklund (FD) och projektforskare Katri Hansell (FD), samtliga vid Åbo Akademi/FPV.

  Syftet med forskningsprojektet är att utforska särdragen i pedagogik på språköar från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och dess stöd i bildningsväsendet samt beredskapen för utökad verksamhet på språköarna. Ambitionen är att utifrån etnografiska metoder kunna beskriva pedagogiska särdrag i utbildningen på språköar, samt att på basis av observationer utveckla minoritetspedagogiska arbetssätt utgående från aktionsforskning. Intresset för att lokalt stöda svenskspråkig utbildning på olika stadier på språköar och beredskapen för nyetableringar undersöks genom intervju som metod. Ambitionen är också att göra en övergripande beskrivning av den pedagogiska verksamheten i språköskolorna – från småbarnspedagogiken till grundläggande utbildnings sista årskurs. I och med den helhetsskapande ambitionen är det skäl att notera projektets tvärvetenskapliga angreppssätt med småbarnspedagogik, språkbads- och flerspråkighetspedagogik, samt ämnesdidaktik.

  Besök projektets hemsida på https://blogs2.abo.fi/sprakoped/

  Kontakta oss

  Tom Gullberg

  Äldre universitetslektor 

  historiens och samhällslärans didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier