Skriv här det du söker efter!

Sociala robotar i matematikundervisningen, SoRoMa

SoRoMa

Tid:

1.8.2021–31.12.2021

Finansiär:

  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

30 000 euro

Övriga projektparter:

  • Experience Lab(FPV)
  • Novia
  • Vasa Övningskola

Projektbeskrivning

Framtidsforskare anser att sociala robotar i allt högre grad kommer att vara närvarande i både skola och samhälle. Trots att sociala robotar har rönt mycket uppmärksamhet i service- och vårdsammanhang, är deras potential inom undervisning ett nytt och ännu ganska outforskat område. För att identifiera möjliga användningsområden för sociala robotar i skolvärlden, krävs studier som belyser både utmaningar och möjligheter i en lärandesituation.

Syftet med projektet är att fördjupa insikterna i hur sociala robotar kan utnyttjas inom skolmatematisk praktik. Projektet bygger vidare på forskningsgruppens erfarenheter av projektet Artisan, i ett när samarbete med robotik- och interaktionsforskare vid Experience Lab (ÅA) och forskare inom datalogiskt tänkande i skolmatematiken vid Uppsala Universitet. Interaktionsstudier med sociala robotar och elever i en gemensam lärandesituation erbjuder unika möjligheter att studera matematiklärandet. Vårt syfte är att ingående studera och operationalisera elevens kommunikation i elev-robot interaktionen, fånga och synliggöra behovet av stöttning och feedback inom matematikundervisningen.

Målet för projektet är att ta fram både teoretisk och praktisk kunskap kring elev-robot relationen i skolmatematisk praktik. Det teoretiska bidraget är en fördjupad förståelse för hur man designar en elev-robotinteraktion för att stöda lärande. Det praktiska bidraget är att utveckla och utvärdera matematikaktiviteter och övningar utgående från detta perspektiv.

Medarbetare

Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi, FPV
Mats Braskén, Åbo Akademi, FPV
Ray Pörn, Novia, Teknik och sjöfart
Sören Andersson, Åbo Akademi, FPV, Experience Lab
Mattias Wingren, Åbo Akademi ,FPV, Experience Lab
Anna Wulff, Vasa Övningskola
Emma Sandelin, Korsholms Högstadium

 

Kontakta oss

Ann-Sofi Röj-Lindberg

Forskningsledare 

i de matematiska ämnenas didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ann-sofi.roj-lindberg@abo.fi

Tfn +358 469209368

Mats Braskén

Universitetslärare 

i fysikens didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mats.brasken@abo.fi

Tfn +358 509114837