Skriv här det du söker efter!

Orsak-Verkan-konferens

Orsak-Verkan-konferens

Tid:

1.1.2018–31.12.2018

Finansiär:

 • Svenska Kulturfonden

Projektägare:

Centret för livslångt lärande

Budget:

31 000 euro

Övriga projektparter:

 • Danmark: Peter Ulholm - Learn Lab Inc. Köpenhamn
 • Sverige: Mats Ekholm - Karlstads Universitet
 • Island: Jørn Skovsgaard
 • Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Norge: Tore Skandsen - IMTEC

Åbo Akademis del av budgeten:

1 500 euro (5%)

Samarbetsparter:

 • Rektorer och skoldirektörer från Borgå
 • Grankulla
 • Raseborg
 • Pedersöre
 • Vasa och Korsholm

Den norska stiftelsen IMTEC har inbjudit fem skolhuvudmän (kommuner, kommunkluster, fristående skolhuvudmän eller motsvarande) från vart och ett av de fem nordiska länderna att under perioden 2017 till 2021 delta i ett gemensamt nordiskt utbyte. De finländska deltagarkommunerna i Finland har förbundit sig att delta under 2018.

I de nordiska länderna styrs verksamheten i skolor såväl av staten som av skolans närmaste huvudman. Staten, kommunen eller andra skolhuvudmän delar ambitionerna att få skolornas verksamhet att bedrivas på vetenskaplig grund och med hjälp av beprövad erfarenhet. Avsikten med projektet är att knyta samman nordiska skolhuvudmän till ett utbyte kring beprövad skolutveckling. Vidare syftar projektet till att stimulera tillkomsten av nordiska nätverk för erfarenhetsutbyte. Projektet dokumenteras för en vidare spridning i de nordiska länderna.

Kontakta oss

Torbjörn Sandén

Direktör 

Centret för livslångt lärande

torbjorn.sanden@abo.fi

Tfn +358 505244928