Skriv här det du söker efter!

MultiPed – flerspråkighetspedagogik

MultiPed – flerspråkighetspedagogik

Finansiär

 • Svenska kulturfonden och Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Projektet MultiPed (Flerspråkighetspedagogik) har som mål att på forskningsbaserad grund kartlägga, undersöka och utveckla olika former av flerspråkighetspedagogik och språkrelaterat arbete som utförs inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Finland. Projektet fokuserar speciellt sådana former av flerspråkig pedagogik som det sedan tidigare finns begränsad kunskap om. Projektet MultiPed förstärker Åbo Akademis profileringsområde minoritetsforskning och dess målsättning om kulturellt och språkligt sensitiv lärarutbildning. Det svenskspråkiga daghemmet och den svenskspråkiga skolan har ett allt mer flerspråkigt elevunderlag med såväl enspråkigt svenskspråkiga, svenskt-finskt tvåspråkiga som flerspråkiga barn med andra första språk än svenska eller finska. Därmed finns ett stort behov för en inkluderande flerspråkighet och arbetssätt för att på bästa möjliga sättet kunna bemöta den språkliga diversitet bland eleverna utan att riskera de svenskspråkiga undervisningsmiljöernas identitetsbärande uppgift på svenska.

  Kontakta oss

  Michaela Pörn

  Dekan 

  FPV Gemensamma

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier