Skriv här det du söker efter!

Demokratiska innovationer i Finland och den politiska legitimiteten

Demokratiska innovationer i Finland och den politiska legitimiteten

Tid:

1.1.2015–31.12.2020

Finansiär:

  • Finlands Akademi

Målet med detta projekt är att undersöka om demokratiska innovationer har bidragit till att förbättra den demokratiska legitimiteten i Finland. Demokratiska innovationer är institutioner som ska öka och fördjupa medborgarnas deltagande i det politiska beslutsfattandet. Flera länder, härunder också Finland, har introducerat sådana som ett led i strävandena att förbättra den politiska legitimiteten. Men effekten är än så länge oklar eftersom systematiska empiriske studier saknas. Forskningsfrågorna belyses med hjälp av flera olika datamaterial och metoder för att öka validiteten.

Kontakta oss

Henrik Serup Christensen

Akademilektor 

i statskunskap

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

henrik.christensen@abo.fi

Tfn +358 469216584