Skriv här det du söker efter!

Bevara Svenskfinland svenskt? Minoritetsnationella erfarenhetsrum, förväntningshorisonter och överlevnadsstrategier i 1960-talets Nyland

Bevara Svenskfinland svenskt? Minoritetsnationella erfarenhetsrum, förväntningshorisonter och överlevnadsstrategier i 1960-talets Nyland

Tid

1.9.2018–31.8.2020

Finansiär

  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Den omfattande och snabba strukturomvandlingen 1950–1980 inneslöt massiv intern migration från det finskspråkiga inlandet till de svenskspråkiga kustområdena. När emigration av svenskspråkiga till Sverige dessutom var betydande blev frågan om det finlandssvenska kärnområdets, svenskbygdernas, fortsatta svenska särprägel påtaglig. Det minoritetsnationellt konstituerade Svenskfinland blev på samma gång ett ut- och invandringsland, framförallt i Nyland. BSS-projektet studerar denna genomgripande samhällsförändring genom en heuristisk och analytisk användning av begreppet minoritetsnationalism. Målet för projektet är att ge nya perspektiv på ett brytningsskede i Finlands och det svenska i Finlands historia. Projektet förmodar att den finlandssvenska minoritetsnationalismen gav befolkningsförändringar betydelser i Svenskfinland som saknar motsvarighet i det finska ”majoritets-Finland”. Övergripande gäller frågan om vad strukturomvandlingen innebar för det politiska tänkandet och agerandet i Svenskfinland.