Skriv här det du söker efter!

Akademisk skrivhandledning i av­hand­lings­skri­van­det

Akademisk skrivhandledning i av­hand­lings­skri­van­det

Tid

1.6.2017–

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Svensk-Österbottniska Samfundet
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Projektet Akademisk skrivhandledning i avhandlingsskrivandet (ASKA) har sedan sommaren 2017 utvecklat skrivverkstäder som erbjuder skrivhandledning för avhandlingsskribenter på grundexamensnivå. Projektetsövergripande syften är att: a) utveckla en kollaborativ akademisk skrivkultur i en särskild studiemiljö, Academill i Vasa, b) kartlägga studenters akademiska välbefinnande med fokus på skrivande i en akademisk miljö och c) generera ny forskningskunskap om akademisk skrivhandledning.

  Utvecklingen av skrivverkstäderna genomförs genom deltagande aktionsforskning under 2017–2021. I en skrivverkstad möts studenter med det gemensamma syftet att skriva avhandling. Tanken bakom skrivverkstäderna är att erbjuda en god skrivmiljö i form av en fysisk och virtuell plats, reell tid, en stödjande social miljö med tillgång till kunniga skrivhandledare (doktorander) och medstudenter som befinner sig i aktiva skrivprocesser. Skrivhandledningens intresse ligger på skrivprocessen snarare än språklig nivå inom akademisk textproduktion. Således kompletterar skrivverkstaden de redan existerande stödformerna som studenterna erbjuds och är berättigade till (grupphandledning i seminarier, individuell handledning och språkstöd). Vidare utreder vi inom projektet sambandet mellan studenternas akademiska välbefinnande och deras upplevelser kring och syn på akademiskt skrivande genom att samla in data från alla studenter som befinner sig i avhandlingsprocessen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Data samlas in via en elektronisk enkät, och analyseras med hjälp av multivariata analysmetoder.

  Projektet leds av professor Ria Heilä-Ylikallio och projektmedlemmar är postdoktoral forskare och universitetslärare Sofia Jusslin (ansvarig för forskning om skrivverkstäder), postdoktoral forskare och universitetslärare Anna Widlund (ansvarig för forskning om akademiskt välbefinnande), doktorand Mindy Svenlin (skrivhandledare), forskningsledare Gunilla Eklund, professor Siv Björklund, studiepsykolog Daniel Ventus, och universitetslärare i svenska Bodil Haagensen.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sofia Jusslin

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anna Widlund

  Universitetslektor 

  i specialpedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida