Skriv här det du söker efter!

Fakulteternas administration

Fakulteternas administration

De akademiska resultatområdena leds av dekanus och fakultetsråd. Dekanerna har samma mandatperiod som rektor, fram till 31.7.2019.

Vid de fyra fakulteterna finns också serviceteam bestående av lednings- och fakultetsstöd, HR, utbildningsservice, samt ekonomi. Fakulteternas serviceteam koordineras av fakultetskoordinatorer inom lednings- och fakultetsstödet.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Dekanus: Mikael Lindfelt
Professor i systematisk teologi
E-post: fhpt-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fhpt@abo.fi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Dekanus: Patrik Henelius
Professor i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
E-post: fnt-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fnt-kansli@abo.fi

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Stradgatan 2
65100 Vasa

Dekanus: Fritjof Sahlström
Professor i tillämpad pedagogik
E-post: fpv-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fpv@abo.fi

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

ASA
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Dekanus: Malin Brännback
Professor i internationell företagsamhet
E-post: fse-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fse@abo.fi

 

Fakultetsråden för mandatperioden 1.1.2017–31.7.2019

Utöver dekanus består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet som väljsför en mandatperiod på två år.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Professorer
Ordinarie medlem
Martin Gustafsson
Christopher Schmidt
Pirkko Rautakoski
Ingvar Dahlbacka
 

Personlig suppleant
Holger Weiss
Anthony Johnson
Meri Larjavaara
Bernice Sundkvist

Övriga anställda
Ordinarie medlem
Lotta Collin
Anni Maria Laato
Laura Hollsten
Thomas Nyman
 

Personlig suppleant
Camilla Kronqvist
Sofia Holmqvist Jämsén
Jan Svanberg
Jan Antfolk

Studenter
Ordinarie medlem
Marina Stenbäck
Felix von Renteln
Rasmus Ahlgren
Karin Karlsson
 

Personlig suppleant
Cecilia Juuti
Alexander Rönnblad
Ida-Maria Sola
Ina Laakso

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Professorer
Ordinarie medlem
Erik Bonsdorff
Ivan Porres Paltor
Ron Zevenhoven
Markus Lindberg
Personlig suppleant
Jessica Rosenholm
.
Johan Bobacka
.
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Jari Böling
Pia Roos-Mattjus
Tiina Saloranta-Simell
Jerker Björkqvist
Personlig suppleant
Maristiina Nurmi
Annika Meinander
.
Marina Walden
Studenter
Ordinarie medlem
Pinja Lillrank
Oskar Lappi
Julia Glantz
Martin Ekman
Personlig suppleant
Sabina Bäck
Andreas Reipsar
Pontus Lindroos

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Professorer
Ordinarie medlem
Lisbeth Fagerström
Mikael Nygård
Ria Heilä-Ylikallio
Fritjof Sahlström
Ann-Katrin Svensson
Personlig suppleant
Kirsti Hemmi
Jan Saarela
Liselott Forsman
Michael Uljens
Kristina Ström
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Jan Alin
Pia Nyman-Kurkiala
Anna Forsman
Yvonne Backholm-Nyberg
Lars Burman
Personlig suppleant
Diane-Christine Blusi
Janne Elo
Juha Hartvik
Camilla Koskinen
Berit Kurtén
Studenter
Ordinarie medlem
Christoffer Forsblom
Sandra Kuusisaari-Forsblom
Charlotte Lövqvist
Daniela Mård
Janina Björk
Personlig suppleant
Ronny Wikström
Ann-Sofi Vestman
Ida Berg
Julia Liewendahl
Monika Koskinen

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Professorer
Ordinarie medlem
Wilhelm Barner-Rasmussen
Kimmo Grönlund
Markku Suksi
Anssi Öörni
Eva Österbacka
Personlig suppleant
Bengt Kristensson Uggla
Carsten Anckar
Björn Sandvik
Matti Skoog
Mikko Lagerspetz
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Paula Klami-Wetterstein
Jean Claude Mutiganda
Nina Kivinen
Linnéa Henriksson
Peter Söderlund
Personlig suppleant
Viljam Engström
Anna Sell
Anna-Greta Nyström
Heidi Henriksson
Kristina Eriksson-Backa
Studenter
Ordinarie medlem
Unna Heimberg
Matilda Holmström
Nadja Vesterinen
Patrick Schubert
Jenny Vuorenlinna
 

Personlig suppleant
Anton Pajoslahti
Jacob Storbjörk
Helmi Andersson
Alexandra Granlund
Kati Systä

 

Dekanerna

De akademiska resultatområdena leds av fakultetsråd och dekanus. Enligt Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 9 § hör till dekanus uppgifter särskilt att:

 • fungera som ordförande för fakultetsrådet,
 • ansvara för fakultetens akademiska och ekonomiska resultat,
 • utveckla ett gott akademiskt ledarskap inom fakulteten,
 • koordinera, utveckla och leda resultatenhetens verksamhet,
 • godkänna lägre och högre högskoleexamina,
 • besluta om fakultetens budget, ekonomi och verksamhetsplan samt personalplan efter att ha hört fakultetsrådet,
 • göra i samråd med fakultetsrådet framställningar om nya utbildningar eller förändringar i dem,
 • godkänna projekt och forskningsansökningar,
 • utse utbildningslinjeansvariga, ämnesansvariga och examinatorer,
 • anta grundutbildningsstuderande.

Dekanus är närmaste förman för utbildningslinjeansvariga och ämnesansvariga.

 

Fakultetsrådets uppgifter

 • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan
 • besluta om fakultetens strategi
 • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser
 • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen
 • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen
 • anta forskarstuderande
 • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina
 • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor
 • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Uppdaterad 8.4.2019