Skriv här det du söker efter!

Fakulteternas administration

Fakulteternas administration

De akademiska resultatområdena leds av dekaner och fakultetsråd. Dekanernas mandatperiod är fyra år, medan fakultetsrådens mandatperiod är två år.

Vid de fyra fakulteterna finns också serviceteam bestående av lednings- och fakultetsstöd, HR, utbildningsservice, samt ekonomi. Fakulteternas serviceteam koordineras av fakultetskoordinatorer inom lednings- och fakultetsstödet.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Dekan: Peter Nynäs
Professor i religionsvetenskap
E-post: fhpt-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fhpt@abo.fi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
20500 Åbo

Dekan: Patrik Henelius
Professor i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
E-post: fnt-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fnt@abo.fi

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Stradgatan 2
65100 Vasa

Dekan: Fritjof Sahlström
Professor i tillämpad pedagogik
E-post: fpv-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fpv@abo.fi

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

ASA
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Dekan: Marko Joas
Professor i offentlig förvaltning
E-post: fse-dekanus@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fse@abo.fi

 

Fakultetsråden för mandatperioden 1.8.2019–31.7.2021

Utöver dekanen består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet som väljs för en mandatperiod på två år.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Professorer
Ordinarie medlem
Martin Gustafsson
Antti Laato
Meri Larjavaara
Christopher Schmidt
Personlig suppleant
Holger Weiss
Bernice Sundkvist
Matti Laine
Anthony Johnson
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Jan Antfolk
Kim Groop
Lena Maria Heikkola
Camilla Kronqvist
Personlig suppleant
Johan Ehrstedt
Mira Karrasch
Lotta Valve
Anette Nylund
Studenter
Ordinarie medlem
Sofia Nordberg
Alexander Rönnblad
Julia Simonsen
Marina Stenbäck
Personlig suppleant
Fredrika Lindgren
Annina Forsblom
Jannica Lindholm
Karen Lindholm

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Professorer
Ordinarie medlem
Johan Lilius
Mikael Lindström
Jessica Rosenholm
Martti Toivakka
Personlig suppleant
Ivan Porres Paltor
Jouko Peltonen
Mark Johnson
Anders Brink
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Jerker Björkqvist
Jari Böling
Annika Meinander
Tiina Saloranta-Simell
Personlig suppleant
Maristiina Nurmi
Marina Walden
Johan Lindén
Sonja Salovius-Laurén
Studenter
Ordinarie medlem
Carolina Clayhills
Ida Nordell
Amanda Norrén
Emelie Enestam
Personlig suppleant
Victoria Jakaus
Erik Östman
Anna Brunell
Erik Hakala

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Professorer
Ordinarie medlem
Ria Heilä-Ylikallio
Kirsti Hemmi
Mikael Nygård
Petri Salo
Ann-Katrin Svensson
Personlig suppleant
Michaela Pörn
Mia Porko-Hudd
Jan Saarela
Michael Uljens
Kristina Ström
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Jan Alin
Juha Hartvik
Sofia Jusslin
Jan-Erik Romar
Karin Österman
Personlig suppleant
Johanna Bonäs
Anna Kristina Forsman
Yvonne Backholm-Nyberg
Mia Heikkilä
Pia Nyman-Kurkiala
Studenter
Ordinarie medlem
Ville Arponen
Marianna Forsell
Wilma Fröjdö
Julia Hurskainen
Ida Torsell
Personlig suppleant
Julia Liewendahl
Mikael Johansson
Ayla Östergårds
Otto Väärä
Emma Snellman

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Professorer
Ordinarie medlem
Malin Brännback
Kimmo Grönlund
Mikko Lagerspetz
Björn Sandvik
Gunilla Widén
Personlig suppleant
Anssi Öörni
Carsten Anckar
Eva Österbacka
Markku Suksi
Matti Skoog
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Viljam Engström
Sonja Grönblom
Linnea Henriksson
Marina Lindell
Mika Mård
Personlig suppleant
Heidi Henriksson
Jean Mutiganda
Kristina Eriksson-Backa
Johanna Lindström
Thomas Karv
Studenter
Ordinarie medlem
Matias Martelin
Anna Oksanen
Anton Pajoslahti
Axel Sandell
Nicolina Nordman
Personlig suppleant
Marcus Lyne
Emelie Berglund
Jonathan Nyström
Fanny Jonasson
Ida Wikman

 

Dekanens uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till dekanens uppgifter särskilt att:

 1. leda fakultetens verksamhet,
 2. ansvara för utvecklingen av fakulteten och implementeringen av Åbo Akademis strategi vid fakulteten,
 3. ansvara för fakultetens akademiska och ekonomiska resultat,
 4. vara ordförande för fakultetsrådet,
 5. besluta om fakultetens budget efter samråd med fakultetsrådet,
 6. besluta om antagning av studerande på grund- och fördjupad nivå,
 7. besluta om annat som gäller fakulteten och som inte reglerats annanstans.

 

Fakultetsrådets uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till fakultetsrådets uppgifter särskilt att:

 1. ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,
 2. utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan
  utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,
 3. diskutera förslag till budget för fakulteten,
 4. besluta om verksamhets- och personalplan,
 5. besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,
 6. till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure trackprofessorer,
 7. besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,
 8. utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,
 9. fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,
 10. besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,
 11. besluta om antagning inom forskarutbildningen,
 12. fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,
 13. göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram

Uppdaterad 6.5.2021