Skriv här det du söker efter!

Fakulteternas administration

Fakulteternas administration

De akademiska resultatområdena leds av dekaner och fakultetsråd. Dekanernas mandatperiod är fyra år, medan fakultetsrådens mandatperiod är två år.

Vid de fyra fakulteterna finns också serviceteam bestående av lednings- och fakultetsstöd, HR, utbildningsservice, samt ekonomi. Fakulteternas serviceteam koordineras av chefer för fakultetsadministration inom lednings- och fakultetsstödet.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Dekan: Peter Nynäs
Professor i religionsvetenskap
E-post: fhpt-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Tiina Heinistö
E-post: tiina.heinisto@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fhpt@abo.fi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Dekan: Patrik Henelius
Professor i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
E-post: fnt-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Jasmin Öberg
E-post: jasmin.oberg@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fnt@abo.fi

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Dekan: Michaela Pörn
Professor i pedagogik
E-post: fpv-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Anna Smirnoff
E-post: anna.smirnoff@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fpv@abo.fi

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

ASA
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Dekan: Malin Brännback
Professor i internationell marknadsföring
E-post: fsej-dekan@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Tua Henriksson
E-post: tua.henriksson@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fsej@abo.fi

 

Fakultetsråden för mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023

Utöver dekanen består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet som väljs för en mandatperiod på två år.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Professorer
Ordinarie medlem
Martin Gustafsson
Saara Haapamäki
Pamela Slotte
Viveka Lyberg Åhlander
Personlig suppleant
Holger Weiss
Martina Björklund
Antti Laato
Patrik Jern
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Mira Karrasch
Pekka Lindqvist
Camilla Kronqvist
Johan Ehrstedt
Personlig suppleant
Jason Finch
Hanna Acke
Annika Gunst
Anna Schmidt
Studenter
Ordinarie medlem
Annina Forsblom
Caroline Lövkvist
Daniel Wickström
Sigurd Möller
Personlig suppleant
Linnéa Backholm
Sofie Långstedt
Robin Mirzeler
Alexandra Nummenpää

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Professorer
Ordinarie medlem
Olav Eklund
Henrik Grénman
Ivan Porres Paltor
Lea Sistonen
Personlig suppleant
Jouko Peltonen
Leena Hupa
Jan Westerholm
Kai Lindström
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Torbjörn Björkman
Jari Böling
Peter Mattjus
Johan Nyman
Personlig suppleant
Jan Gustafsson
Marina Waldén
Jerker Björkqvist
Mikael Kurula
Studenter
Ordinarie medlem
Emilia Mäkinen
Ida Nordell
Michaela Sandström
Axel Wilson
Personlig suppleant
Jens Sabel
Ann-Louise Hakalax
Robert Johansson
Jenny Ek

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Professorer
Ordinarie medlem
Siv Björklund
Johan Korhonen
Mia Porko-Hudd
Jan Saarela
Petri Salo
Personlig suppleant
Christina Nygren-Landgärds
Heli Vaartio-Rajalin
Kristina Ström
Mikael Nygård
Michael Uljens
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Johanna Bonäs
Stina Ahlmark
Tom Gullberg
Juha Hartvik
Fredrica Nyqvist
Personlig suppleant
Yvonne Backholm-Nyberg
Markus Norrby
Linda Nyholm
Mathias Granfors
Mia Heikkilä
Studenter
Ordinarie medlem
Pernilla Bagge
Jan Welroos
Marie Lövholm
Emma Udd
Alexandra Westerlund
Personlig suppleant
Alex Rautanen
Agneta Wikman
Pia Enberg
Christa Borgman
x

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Professorer
Ordinarie medlem
Kim Strandberg
Elina Pirjatanniemi
Mikko Lagerspetz
Anette Hallin
Matti Skoog
Personlig suppleant
Carsten Anckar
Björn Sandvik
Eva Österbacka
Nina Tynkkynen
Wilhelm Barner-Rasmussen
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Janne Berg
Viljam Engström
Edvard Johansson
Marina Lindell
Anna Sell
Personlig suppleant
Kristina Eriksson-Backa
Robin Lybeck
Karolina Söderlund
Henrik Serup Christensen
Johanna Lindström
Studenter
Ordinarie medlem
Emelie Berglund
Esther Djupsund
Joonas Karlsson
Hanna Kuusinen
Benina Uotinen
Personlig suppleant
Ramses Paalanen
Rickard Lindholm
Miika Alhopuro
Ida Wikman
Aleksandra Sjöberg

 

Dekanens uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till dekanens uppgifter särskilt att:

 1. leda fakultetens verksamhet,
 2. ansvara för utvecklingen av fakulteten och implementeringen av Åbo Akademis strategi vid fakulteten,
 3. ansvara för fakultetens akademiska och ekonomiska resultat,
 4. vara ordförande för fakultetsrådet,
 5. besluta om fakultetens budget efter samråd med fakultetsrådet,
 6. besluta om antagning av studerande på grund- och fördjupad nivå,
 7. besluta om annat som gäller fakulteten och som inte reglerats annanstans.

 

Fakultetsrådets uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till fakultetsrådets uppgifter särskilt att:

 1. ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,
 2. utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan
  utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,
 3. diskutera förslag till budget för fakulteten,
 4. besluta om verksamhets- och personalplan,
 5. besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,
 6. till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure trackprofessorer,
 7. besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,
 8. utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,
 9. fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,
 10. besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,
 11. besluta om antagning inom forskarutbildningen,
 12. fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,
 13. göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram

Uppdaterad 3.2.2023