Skriv här det du söker efter!

Fakulteternas administration

Fakulteternas administration

De akademiska resultatområdena leds av dekaner och fakultetsråd. Dekanernas mandatperiod är fyra år, medan fakultetsrådens mandatperiod är två år.

Vid de fyra fakulteterna finns också serviceteam bestående av lednings- och fakultetsstöd, HR, utbildningsservice, samt ekonomi. Fakulteternas serviceteam koordineras av chefer för fakultetsadministration inom lednings- och fakultetsstödet.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Dekan: Peter Nynäs
Professor i religionsvetenskap
E-post: fhpt-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Tiina Heinistö
E-post: tiina.heinisto@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fhpt@abo.fi

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Dekan: Patrik Henelius
Professor i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
E-post: fnt-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Lotta Österholm
E-post: lotta.osterholm@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fnt@abo.fi

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Dekan: Michaela Pörn
Professor i pedagogik
E-post: fpv-dekanus@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Anna Smirnoff
E-post: anna.smirnoff@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fpv@abo.fi

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

ASA
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Dekan: Malin Brännback
Professor i internationell marknadsföring
E-post: fsej-dekan@abo.fi

Chef för fakultetsadministration: Tua Henriksson
E-post: tua.henriksson@abo.fi

Kontakta fakultetens administration: fsej@abo.fi

 

Fakultetsråden för mandatperioden 1.8.2023–31.7.2025

Utöver dekanen består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet som väljs för en mandatperiod på två år.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Professorer
Ordinarie medlem
Johanna Ilmakunnas
Saara Haapamäki
Pamela Slotte
Viveka Lyberg Åhlander
Personlig suppleant
Fredrik Nilsson
Jason Finch
Antti Laato
Patrik Jern
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Johan Ehrstedt
Hanna Acke
Pekka Lindqvist
Ylva Gustafsson
Personlig suppleant
Annika Gunst
Anna Schmidt
Khushal Naik
Mira Karrasch
Studenter
Ordinarie medlem
Anton Ala-Heikkilä
Bei Korkiala
Vilma Sumelius
Kajsa Viitamäki
Personlig suppleant
Jesper Öhman
Janne Perttu
Robin Mirzeler
Svea Välimäki

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Professorer
Ordinarie medlem
Anders Brink
Jouko Peltonen
Ivan Porres Paltor
Tiina Salminen
Personlig suppleant
Carl-Eric Wilén
Nicklas Anttu
Johan Lilius
Jessica Rosenholm
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Torbjörn Björkman
Max Lönnfors
Tiina Saloranta-Simell
Marina Waldén
Personlig suppleant
Johan Nyman
Jan Gustafsson
Martin Snickars
Mikael Kurula
Studenter
Ordinarie medlem
Jenny Ek
Erik Malmström
Sofia Nordgren
William Törnqvist
Personlig suppleant
Max Andersson
Joakim Stewen
Jesse Aspnäs
Kristoffer Lindholm

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Professorer
Ordinarie medlem
Siv Björklund
Johan Korhonen
Mia Porko-Hudd
Jan Saarela
Petri Salo
Personlig suppleant
Emmanuel Acquah
Heli Vaartio-Rajalin
Kristina Ström
Mikael Nygård
Michael Uljens
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Markus Norrby
Anna Widlund
Stina Ahlmark
Juha Hartvik
Alex Mäkiharju
Personlig suppleant
Patrik Söderberg
Anna Forsman
Tom Gullberg
Mathias Granfors
Daniel Ventus
Studenter
Ordinarie medlem
Pernilla Bagge
Christa Borgman
Peggy Johansson
Vanja Snabb
Jan Welroos
Personlig suppleant
Emma Hagberg
Lina Sjöberg
Oscar Ryynänen
Jenna Sederström
André Kjellman

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Professorer
Ordinarie medlem
Henrik Ringbom
Bengt Kristensson Uggla
Thomas Carrington
Nina Tynkkynen
Kim Strandberg
Personlig suppleant
Elina Pirjatanniemi
Eva Österbacka
Edvard Johansson
Carsten Anckar
Björn Sandvik
Övriga anställda
Ordinarie medlem
Janne Berg
Albert Weckman
Maija Mustaniemi-Laakso
Monica Nyholm
Otto Salo
Personlig suppleant
Klas Backholm
Mika Helander
Mariya Riekkinen
Hilda Ruokolainen
Sonja Grönblom
Studenter
Ordinarie medlem
Julia Kultti
Rickard Lindholm
Elli Männikkö
Martina Aspelin
Henri Ylikoski
Personlig suppleant
Petra Ehrstedt
Santeri Saarinen
Marcus Kopra
Julia Huovinen
Linnéa Lönnqvist

 

Dekanens uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till dekanens uppgifter särskilt att:

 1. leda fakultetens verksamhet,
 2. ansvara för utvecklingen av fakulteten och implementeringen av Åbo Akademis strategi vid fakulteten,
 3. ansvara för fakultetens akademiska och ekonomiska resultat,
 4. vara ordförande för fakultetsrådet,
 5. besluta om fakultetens budget efter samråd med fakultetsrådet,
 6. besluta om antagning av studerande på grund- och fördjupad nivå,
 7. besluta om annat som gäller fakulteten och som inte reglerats annanstans.

 

Fakultetsrådets uppgifter

Enligt Åbo Akademis ledningsinstruktion hör till fakultetsrådets uppgifter särskilt att:

 1. ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,
 2. utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan
  utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,
 3. diskutera förslag till budget för fakulteten,
 4. besluta om verksamhets- och personalplan,
 5. besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,
 6. till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure trackprofessorer,
 7. besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,
 8. utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,
 9. fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,
 10. besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,
 11. besluta om antagning inom forskarutbildningen,
 12. fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,
 13. göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram

Uppdaterad 21.6.2023