Skriv här det du söker efter!

Webbaserad Språkglädje

Webbaserad Språkglädje

Webbaserad språkglädje – vad har vi lärt oss?

– Hur kan man stöda språkutvecklingen hos barn som har ett annat hemspråk än svenska?

– Hur kan man öka på språkmedvetenheten hos personalen?

 

De här frågorna betonade vi inom fortbildningen Språkglädje med svenska som andraspråk. Vår målgrupp var kollegier inom småbarnspedagogiken. För att underlätta arrangemangen ute i daghemmen valde vi att göra fortbildningen webbaserad.

I detta inlägg kan du läsa om deltagarnas kommentarer och fortbildarnas erfarenheter av vad som krävs av en webbaserad fortbildning inom temat språkutveckling och språkmedvetenhet, och vad en sån här fortbildning kan ge för slutresultat.

Barn som bygger med klossar.
”Att arbeta språkmedvetet är viktigt för oss alla hela tiden. Kom ihåg att vänta in svar av alla barn fastän språket kan vara svagt.”

 

Hur gjorde vi?

Vi använde oss av lärplattformen Itslearning för att ha en gemensam plats att samverka och dela material. Fortbildningen var delad i tre moduler; språkmedveten småbarnspedagogik, flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk. I varje modul hade deltagarna möjlighet till handledning av våra handledare.

Till fortbildningshelheten producerade vi tio videor och två podcasts för deltagarna. Dessa baserar sig på aktuell forskning med praktisk förankring. Videor textades och podcasts fick textmotsvarighet i den andra omgången – tanken är att vårt material ska vara tillgängligt och hållbart. Utöver det digitala materialet fick deltagarna jobba med inlämningsuppgifter och diskutera temat med kollegerna.

 

”Bra föreläsningar som gör att man tänker till. […]”
” Fortbildningen innehöll aktuellt forskningsbaserad kunskap och information. Föreläsningarna var intressanta och man kunde direkt framföra det man lärde sig till eget arbete.”

 

Fortbildningen planerades och förverkligades i samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och CLL. Utvecklingsprojektet finansierades av Utbildningsstyrelsen.

 


 

Språkmedvetet tankesätt växte fram

Många deltagare påpekade i utvärderingen att de utvecklats huruvida de tänker kring språk. De insåg också och hur stor roll egen språkanvändning kan ha i barnens språkutveckling. Det är viktigt att språket tas med i hela verksamheten, också i planeringen av den.

 

 ” Jag känner att jag blivit bättre på att se och förstå samt veta vad som är viktigt angående olika språk i gruppen samt också rent praktiskt hur jag kan tillämpa olika språkstödande arbetssätt.”
”Jag har ett annat tankesätt när jag planerar verksamheten samt ser på den språkliga helheten.”

 

Kunskapsutveckling och praktisk nytta

Småbarnspedagogerna uppskattade de praktiska idéer och arbetssätt som de kunde ta in i verksamheten direkt. Deltagarna utvecklade nya språkstödjande arbetssätt och planerade eget stödmaterial för verksamheten. En viktig del av processen var att reflektera över och utveckla arbetssätt och material tillsammans med handledaren.

 

”Fint att få nytt material från de andra deltagarna och att med tid kunna sätta sig in i det och pröva sig fram och använda det i gruppen.”
”Jag känner att jag har ett större kunnande i hur jag lägger upp min verksamhet och stöder barnens språk.”
”Jag har mer kompetens att stödja föräldrarna till flerspråkiga barn vilket har märkts i de föräldrasamtal jag haft.”

 


 

Vad har vi då lärt oss av att ordna denna fortbildning som en webbaserad helhet?

Vi noterade tre faktorer som verkade särskilt betydelsefulla för deltagarna.

 

Tid

En webbaserad fortbildning ger deltagarna möjligheter att välja tidpunkten att jobba med materialet men samtidigt krävs det att deltagarna har möjlighet att lösgöra sig från andra arbetsuppgifter regelbundet. Deltagarna nämnde sjukfrånvaro i personalen och tidsbrist på jobbet som orsaker varför det ibland kändes utmanande att hitta den gemensamma tiden att jobba med uppgifterna och hålla tidsramen.

Den första omgången ordnades under läsåret 2021-2022. Den andra omgången ordnades under höstterminen 2022. Fast antalet inlämningsuppgifter minskades från första omgången hade deltagarna svårt att hinna med att ta del av materialet och genomföra uppgifterna. Stramare tidtabell med avslutning nära julen var tyvärr det enda alternativet inom projektets tidsram.

 

”Vi har fått många tankeställare, men också varit tidskrävande och tagit av tiden med barnen.”
”Utmanande när det inte riktigt finns tid att koncentrera sig på fortbildningen.”
” Takten har varit lite för intensiv, svårt att hinna med, personalbrist, tidsbrist.”

 

Så även i webbaserade fortbildningar kan tiden kännas knapp. Det är något som kanske antyder på ett större fenomen om tidsbrist.

 

Stöd

Fortbildningen planerades så att deltagarna fick mångsidigt stöd för att kompensera att man inte träffades på plats. Deltagarna stöddes med handledning, regelbunden kontakt via lärplattformen eller per e-post, tydliga anvisningar, påminnelser och kollegialt stöd. Deltagarna hade möjlighet att träffa handledaren på distans under varje modul och få stöd för den kollegiala arbetsprocessen och utvecklingen av praktiker i daghemmen. Utöver diskussionerna i det egna kollegiet har deltagarna haft möjlighet att ta del och kommentera andras uppgifter och hjälpa varandra i vidareutvecklingen av stödmaterial.

 

”Under handledningen fick vi dock många aha-upplevelser och många idéer som vi har nytta av i vår verksamhet.”

 

Fortbildningsomgångarna avslutades med onlineträffar där alla kursdeltagare kunde träffa varandra. Inom grupperna kunde de reflektera över det de hade lärt sig och vad de kan ta med sig från fortbildningen till den egna verksamheten.

 

Flicka som klättrar in i en lekstuga.
”Bra att börja med att se sig omkring på eget dagis. Man blir fort
hemmablind och sällan vi går in och ser hur
andra jobbar.”

 

Kollegialt arbete

Fortbildningen byggde på att deltagarna utvecklar sina arbetssätt tillsammans med sina kollegor för att bygga bestående språkmedveten verksamhetskultur. I utvärderingen lyfte de fram vikten att jobba med det egna kollegiet men samtidigt få idéer och stöd från deltagare från andra daghem.

 

”Det var givande och inspirerande att tillsammans utveckla ett nytt arbetssätt och material tillsammans med kollegerna.”
”Jätteroligt att få ta del av andras material, samt att fundera på eget material på avdelningen vad man redan har och vad man skulle behöva mera av.”

 

Utgående från våra erfarenheter kan vi säga att en detaljerad planering och bra samarbete med fortbildningsgruppen är en utmärkt grund för en fungerande fortbildning på distans. Fortbildningen kan ge deltagarna mycket när de är motiverade och ha möjlighet att använda tid för att utveckla sina kunskaper och arbetssätt med stöd av handledare. Vi är glada för att kunna publicera en del av aktiviteterna som deltagarna har planerat öppet. Aktiviteterna kan tillämpas för den egna barngruppens behov och ge inspiration för utveckling av aktiviteterna.

Länk till materialet

Vi vill tacka Utbildningsstyrelsen för finansieringen av fortbildningen Språkglädje med svenska som andra språk samt våra deltagare för ett givande samarbete!

 

Flicka i klätterställning.
”Barnen har nytta av allt vi i kollegiet lär oss. Även i kollegiet lär vi oss bättre av och med varandra.”