Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Universiteten har beslutat om förändringar i vårens antagning

På grund av de hälsorisker coronaepidemin medför kan vårens urvalsprov till högskolorna inte genomföras på traditionellt sätt.

De finländska universiteten har gemensamt bestämt att urvalsproven ersätts med främst digitala urvalsprov på distans, och med utökad betygsantagning.

De flesta som får en studieplats vid Åbo Akademi antas utgående från betygspoäng, och berörs inte av förändringarna. Möjligheten att bli antagen via urvalsprov finns likafullt kvar inom samtliga utbildningar, även om antalet platser som delas ut via urvalsprov är lite lägre i den rådande situationen.

För de sökande som deltar i urvalsproven sker urvalet i de flesta fall i två steg. Det första skedet består av ett digitalt prov på distans. På basen av det första urvalsprovet kallas därefter ett mindre antal sökande till ett andra urvalsprov som utförs antingen på distans eller vid ett provtillfälle i liten grupp på plats på campus, beroende på vad myndigheterna och epidemisituationen då tillåter.

– Trots att urvalsproven nu genomförs på ett annorlunda sätt än tidigare år, mäter vi samma kunskaper och färdigheter som tidigare, framhåller Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

– Universiteten har arbetat under högtryck de senaste veckorna för att ta fram en tillförlitlig, gemensam lösning. Utgångsläget är dels att inget är som vanligt, och dels att våra sökandes trygghet och hälsa måste prioriteras framför allt annat. Därefter gör vi vårt yttersta för att erbjuda fungerande urvalsprov och garantera likabehandling, säger Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi med ansvar för grundutbildningen.

Urvalsproven genomförs i slutet av maj och början av juni.

Alla sökande har fått e-post med information om detaljerna kring urvalsprocessen. Har du frågor? Vänd dig till studinfo@abo.fi!

Utbildningsservice vid Åbo Akademi har sammanställt ett omfattande informationspaket om urvalsproven. Klicka här för att läsa mer om arrangemangen kring urvalsproven till respektive utbildningsprogram!

Nationella riktlinjer:

”Det viktiga nu är att de sökande fortsätter att förbereda sig för antagningen och tar hand om sitt välbefinnande. De långsiktiga förberedelserna har inte varit i onödan. Även om antagningens utformning har förändrats är det fortfarande samma innehållsliga kompetens som sätts på prov.”

Klicka här för att läsa Unifis pressmeddelande om de nationella riktlinjerna beträffande vårens antagning.

Klicka här för att läsa Unifis frågor och svar om antagningen av studerande.

Medieförfrågningar:

Mikael Lindfelt, prorektor, ansvarig för grundutbildningen
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi
Tfn: +358 46 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi