Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.3.2018
Åbo Akademi

Tvåspråkighetens kognitiva effekter överdrivna

Att lära sig och aktivt använda två språk har länge antagits förbättra våra så kallade exekutiva funktioner, d.v.s. vår förmåga att rikta uppmärksamheten, att utesluta oviktig information och att skifta uppmärksamheten mellan olika uppgifter. En ny studie visar att detta antagande har varit för optimistiskt.

Tvåspråkighet är givetvis till stor nytta för kommunikationen mellan människor, men den verkar inte förbättra våra exekutiva funktioner. Detta visar resultaten ur en omfattande studie som gjorts av akademiforskare Minna Lehtonen och hennes forskargrupp vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi.

– Det har forskats en hel del i tvåspråkighetens eventuella exekutiva fördel under de senaste åren och ämnet har fått stor uppmärksamhet inte bara inom det vetenskapliga samfundet utan också i massmedierna, säger Lehtonen.

– Man har trott att de exekutiva funktionerna tränas av att man aktivt använder sig av och byter mellan två språk, men vår nya översiktsstudie, där vi sammanfattar den tidigare forskningen, tyder på att så inte är fallet. Tvåspråkiga och enspråkiga presterar i stort sett lika bra i uppgifter som mäter de exekutiva funktionerna.

Lehtonens forskargrupp gjorde en systematisk sammanfattning, dvs. en metaanalys av totalt 152 studier på två- och enspråkiga vuxnas prestationer i uppgifter som mäter olika exekutiva funktioner. Studierna hade gjorts i 27 länder där tvåspråkighet förekommer. I sammanfattningen hittades inga fördelar för de tvåspråkiga.

I studien undersöktes också ett antal bakgrundsfaktorer som man i tidigare studier har antagit att kan påverka hur stor den tvåspråkiga fördelen är. Sådana faktorer är t.ex. i vilken ålder den tvåspråkiga har lärt sig sina två språk, hur gamla försökspersonerna var eller vilka två språk det är fråga om. Resultaten gav inget stöd för antagandet att vissa former av tvåspråkighet skulle vara speciellt fördelaktiga.

Enligt Lehtonen visar resultaten sammanfattningsvis att en aktiv användning av två språk inte förbättrar exekutiva funktioner hos friska vuxna.

– Fördelarna med tvåspråkighet verkar vara att underlätta kommunikationen mellan olika människor och kulturer, säger Lehtonen.

Studien har nyligen publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Psychological Bulletin. Online-publikationen finns tillgänglig på: http://dx.doi.org/10.1037/bul0000142

Studien är en del av forskningsprojektet ”Bilingualism and Executive Functions: Tackling the Missing Links” som finansieras av Finlands Akademi.

För mer information kontakta:

Docent Minna Lehtonen
Psykologi vid Åbo Akademi
Tel: 02–2154533
minna.lehtonen@abo.fi