Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Stiftelsebesök väckte diskussion om forskningsfinansiering och samverkan

Föreningen för stiftelser, Stiftelser och fonder r.f., besökte Åbo den 3 oktober. Syftet med besöket var att diskutera samarbetet mellan universitet och stiftelser samtidigt som deltagarna kunde få större insikt om finländska stiftelser som finansierar forskning.

Programmet inleddes i Aurum av rektor Mikael Lindfelt och Åbo universitets vicerektor Mika Hannula som presenterade de båda universiteten, deras verksamhet och samarbeten.

Lindfelt lyfte fram det faktum att Åbo Akademi, trots sin relativa litenhet, har en stark forskningsintensitet. Han framhöll även akademins roll som den främsta språkbadsinstitutionen i landet.

Både Lindfelt och Hannula lyfte upp det goda samarbetet, inte bara mellan de två universiteten utan även med staden, näringslivet och övriga aktörer. Som välfungerande exempel på samverkan lyftes initiativ som hälsocampus, kulturcampus och teknologicampus Åbo upp.

Mika Hannula och rektor Mikael Lindfelt inleder programmet på stiftelsedagen.
Åbo universitets vicerektor Mika Hannula och Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt inledde programmet.

– Vi vill även i framtiden fortsätta knyta ihop kunnande inom olika områden över såväl ämnes- som fakultetsgränserna, sade Hannula.

– Åbo Akademi och Åbo universitet har ett unikt samarbete som gestaltas väl av den gemensamma verksamheten i Aurum, sade Lindfelt.

Flexibilitet och samarbete

Förmiddagen fortsatte med en så kallad fiskskålsdiskussion. Panelen bestod av moderator Kalle Korhonen, vetenskapsdirektör för Konestiftelsen, Ruth Illman, föreståndare för Donnerska institutet, Pirjo Nuutila, professor i klinisk medicin vid Åbo universitet, och Juha Pekka Turunen, Cancerorganisationernas generalsekreterare.

Diskussionens tema var hur stiftelser och universitet kan samarbeta för att förbättra forskningens inverkan. Flera av åhörarna hade förslag och idéer kring hur man bäst stöder universiteten och forskarna. Större initiativ från stiftelsernas sida och goda processer, arbetsformer och koordinering som grund för förbättrade genomslagskraft och större satsningar lyftes upp. Även mera flexibilitet i frågan om forskningsfinansiering efterfrågades.

Panelen som höll i Fiskskålsdiskussionen under stiftelsedagen.
Från vänster: Kalle Korhonen, Ruth Illman, Pirjo Nuutila, Juha Pekka Turunen, och Marko Joas.

En fråga som lyftes upp av flera deltagare är behovet av långsiktiga projekt för verklig samhällelig påverkan. Vikten av att doktorander redan under arbetet med sin doktorsavhandling arbetar på sina kontakter till samhället betonades.

– För att verkligen kunna påverka och främja forskningens genomslagskraft krävs växelverkan och god tvåvägs-kommunikation, framhöll Marko Joas, prorektor för samverkan vid Åbo Akademi.

Programmet fortsatte under eftermiddagen med en så kallad science slush där stiftelserna fick presentera sig och forskare hade möjlighet att presentera sitt arbete.