Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

”Stark samordning” från Europeiska kommissionen behövs för att främja en europeisk examen, säger konsortium för högre utbildning

ED-AFFICHE, ett ledande konsortium för högre utbildning som driver pilotprojektet för en europeisk examen, uppmanar Europeiska kommissionen att ta en proaktiv roll för att samordna samarbetet mellan alla viktiga aktörer i hela det europeiska området för högre utbildning (EHEA) för att förverkliga den europeiska examen. Uppmaningen kommer som ett svar på EU-kommissionens nya paket för högre utbildning, inklusive en plan för en europeisk examen, som presenterades den 27 mars.

I samråd med ministerier för högre utbildning, kvalitetssäkringsorgan, studenter och arbetsgivare har ED-AFFICHE ägnat det senaste året åt att gemensamt utveckla en vision för den europeiska examen och identifiera konkreta steg mot dess förverkligande som ett instrument för att övervinna befintliga rättsliga och administrativa hinder för att utveckla transnationella gemensamma examina i Europa. Nu uppmanar konsortiet Europeiska kommissionen att utveckla processer för att stödja fortsättningen och utvidgningen av det nära samarbete som inleddes under ED-AFFICHE och alla andra pilotprojekt för en europeisk examen.

I EU-kommissionens plan för en europeisk examen föreslås flera åtgärder för att stödja medlemsstaterna och det bredare europeiska området för högre utbildning, bland annat ett policylabb ”för att utveckla detaljerade riktlinjer och handlingsplaner för genomförandet av en europeisk examen”, ett årligt forum för att övervaka framstegen och ett nytt stöd från Erasmus+ för medlemsstater och lärosäten att arbeta med att förverkliga en europeisk examen.

Även om dessa steg visar Europeiska kommissionens åtagande att underlätta vägen mot en europeisk examen, kvarstår betydande frågor om hur kommissionen kommer att ta upp och stöda det samarbete och den dialog mellan viktiga intressenter som redan inrättats genom pilotförsöksprojekt som ED-AFFICHE. Det är också oklart hur den kunskap och expertis som erhållits genom dessa projekt kommer att användas och implementeras framöver.

Kurt Willems, professor i utbildningsrätt vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien och ED-AFFICHE-samordnare, betonar vikten av en europeisk examen:

– Oavsett vad den europeiska examen kommer att bli måste den vara meningsfull och ambitiös. Detta innebär att det behövs stark samordning från EU-kommissionen – för att säkerställa samarbete mellan medlemsstaterna, utveckla kompletterande finansieringsinstrument, bygga vidare på befintliga verktyg som Bolognaprocessen och den europeiska strategin, och för att säkerställa genomslag bortom EU:s medlemsstater till alla EHEA-länder och vidare.

Marko Joas, professor i offentlig förvaltning och prorektor vid Åbo Akademi, lyfter fram behovet av klara gemensamma europeiska lösningar:

– En sameuropeisk examen kommer inte försvaga de nationella examina som finns, däremot kommer den att förenkla och förstärka det europeiska universitetssamarbetet ytterligare, en målsättning som gynnar Europas hållbarhet och konkurrenskraft i en alltmer instabil global verklighet.

När pilotprojekten för europeisk examen avslutas uppmanar ED-AFFICHE Europeiska kommissionen att dra nytta av projektets resultat som en grund för att utvidga och fördjupa samarbetet mellan nyckelaktörer för att förverkliga den europeiska examen.

Nästa steg för en europeisk examen

I EU-kommissionens utkast till en europeisk examen föreslås två ingångar: en gemensam europeisk examensmärkning eller en europeisk examen som antingen utfärdas gemensamt av flera universitet från olika länder eller av en europeisk juridisk person som inrättats av sådana universitet.

För att säkerställa att den europeiska examen har verklig inverkan rekommenderar ED-AFFICHE starkt att Europeiska kommissionen vidtar följande åtgärder:

  • Integrera en europeisk examen med etablerade kvalitetssäkringsmekanismer som redan finns på plats genom Bolognaprocessen och den europeiska strategin, för att säkerställa att initiativet aktivt stöder och förbättrar befintliga ramar och därmed främjar samstämmighet och effektivitet.
  • Utveckla finansieringsmekanismer som är direkt kopplade till den europeiska examen, med utgångspunkt i åtagandet att avsätta stöd från Erasmus+ som ingår i planen. Dessa mekanismer bör prioritera inkludering, stärka erkännandet och främja utvecklingen av högkvalitativa program.
  • Upprätta och kontinuerligt uppdatera en databas över rättsliga hinder för att utveckla gemensamma program inom EU och EHEA, i enlighet med initiativet ED-AFFICHE.
  • Utveckla en särskild strategi för att öka synligheten för program som får examensmärkningen.

 

ED-AFFICHE är ett konsortium bestående av 51 lärosäten från sex europeiska universitetsallianser (Una Europa, 4EU+, CHARM-EU, EC2U, EU-CONEXUS, Unite!). Åbo Akademi är medlem i den europeiska universitetsalliansen CHARM-EU.