Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nya SLS-forskare undersöker pojkskap och integration i Svenskfinland

Svenska litteratursällskapet har utsett fil.dr. Linda Bäckman till SLS-forskare i det svenska språket och fil.dr. Jacob Löfgren till SLS-forskare i folkloristik. Båda forskarna beviljas forskningsbefattningar för ett års tid.

Linda Bäckman forskar vid Åbo Akademi i hur fenomenen Svenskfinland och finlandssvenskhet konstrueras diskursivt i berättande om invandring och integration. Bäckman fokuserar bland annat på att utreda hur begreppen integration och Svenskfinland konstrueras i invandrade och icke-invandrade personers berättande, och hur finlandssvenskhet definieras i relation till frågor kring integration på svenska i Finland. Forskningen tar avstamp i teorier om superdiversitet, det vill säga tanken om att olika aspekter av fenomen växelverkar och bör analyseras tillsammans. Bäckman använder intervju- och enkätmaterial från Raseborg, Pargas och Närpes.

Jacob Löfgren undersöker mäns upplevelser av att växa upp som pojkar i sin forskning ’Boys will be boys’ – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö. Avsikten är att nyansera bilden av pojkskap genom folkloristisk analys och undersöka hur pojkskap förmedlas genom berättande i en svenskspråkig miljö. Löfgrens forskning, som bedrivs vid Åbo Akademi, fokuserar på narrativa strategier som förmedlar känslan av att växa upp som pojke, och vilka skillnader och/eller likheter det finns i konstruktionen av pojkskap i Finland och Sverige.

SLS-forskarna anställs vid universitet och finansieras av SLS. Deras uppgift är att bedriva forskning enligt den plan som lämnades in i samband med ansökan. Den första forskarbefattningen tillsattes 2017, då fil.dr. Mats Wickström fick en tvåårig befattning i historia vid Åbo Akademi. Forskarbefattningarna utlyses på beslut av SLS vetenskapliga nämnder.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier.

Klicka här för SLS pressmeddelande.