Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sarah Wikner får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2020 för avhandling om Helsingforssvenskan

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska delas i år ut för 100:e gången. Priset går till filosofie doktor Sarah Wikner för hennes doktorsavhandling Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation.

I avhandlingen undersöker Sarah Wikner den talade svenskan i Helsingfors. ”Hon kombinerar innovativt olika angreppssätt och lyckas därigenom måla upp en rik bild av uppfattningar, tolkningar och föreställningar om vad som är typiskt och mindre typiskt i Helsingforssvenska”, skriver prisnämnden i sin motivering och konstaterar även att Wikners avhandling är teoretiskt och metodologiskt nyskapande.

Porträttfoto av Sarah Wikner.
Porträtt av Sarah Wikner. Foto: Janne Rentola / Svenska litteratursällskapet i Finland.

Wikner använder sig av folkdialektologiska och variationslingvistiska metoder när hon granskar hur språkliga särdrag hos en talare kopplar till plats eller social bakgrund, och hur särdragen kopplar till kontextuella faktorer på både mikro- och makronivå. Avhandlingen visar att variation är det typiska och att det inte finns något entydigt samband mellan språk och sociala kategorier. Det går med andra ord inte att tillförlitligt bedöma en människa – en helsingforsare – efter hennes sätt att tala.

Wikner var anställd som forskare i språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2013–2020.

Hundra år av eloge till vetenskapen

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris instiftades 1919 av Mauritz Hallberg (1851–1924). Hallberg var född i Sverige men kom som barn till Finland, och kom att bli en framgångsrik affärsman och politiker. Han grundade bl.a. Dickursby färgfabrik och satt i styrelsen för ett trettiotal företag. För sitt engagemang i riks- och kommunalpolitiken under flera decennier belönades han med statsråds titel 1908. Drivkraften för all hans verksamhet var tanken om att den svenska kulturen var en väsentlig del av vårt lands kultur och att de svenskspråkiga medborgarna hade en plikt att arbeta för Finlands utveckling. Med sitt pris ville han därför sporra till framstående vetenskapligt arbete på svenska i Finland.

SLS delar årligen ut priset den 16 maj för att uppmärksamma forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro. Enligt Hallbergs egen önskan utses pristagaren av en prisnämnd med representanter från SLS och Åbo Akademi. Prisnämnden som beslutat om årets prisutdelning består av SLS representanter professor Henrik Meinander, professor Pauline von Bonsdorff och professor Mona Forsskåhl samt Åbo Akademis representanter docent Laura Hollsten och professor Peter Nynäs.

Hallbergska priset är i dag SLS näst största pris, efter Karl Emil Tollanders pris som årligen delas ut på Runebergsdagen den 5 februari.