Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Samhället kan gynnas när staten låter bygga infrastruktur med privat finansiering

I Finland står man inför en utmaning när det gäller att hitta tillräckliga budgetmedel för att förbättra infrastrukturen. Det handlar om att både underhålla befintlig infrastruktur och bygga nya vägar, digitala nätverk, hamnar med mera.

Med begränsade offentliga medel föreslås det ibland att privata investerare, såsom pensionsfonder, kunde bära en del av finansieringsansvaret. Det skulle också göra det lättare att genomföra viktiga infrastrukturprojekt enligt plan och budget.

Många är ändå skeptiska till att privata medel används till att finansiera infrastruktur, bland annat på grund av att privata investerare vill ha avkastning på sina investeringar. Det finns en uppfattning om att staten kan genomföra projekten billigare.

Forskare från Åbo Akademi, Korea Advanced Institute of Science & Technology, Stanford-universitetet i USA och Kommunikationsministeriet i Finland har undersökt hur stor den extra kostnaden för privat finansiering av infrastruktur blir, sett ur statens perspektiv. Genom att analysera långa tidsserier av bokslutsinformation från fyra finska motorvägsprojekt som finansierades med privata medel, beräknade forskarna att den genomsnittliga extra kostnaden för de här projekten var två procentenheter per år.

Det här är betydligt mindre än vad tidigare internationella studier har visat. Med en total investeringskostnad på 1,03 miljarder euro för de här vägprojekten, uppgick den extra finansieringskostnaden till cirka 225 miljoner euro fördelade på de 15 till 24 åren som vägarna förvaltas av de privata investerarna.

I studien granskar forskarteamet hur den här summan förhåller sig till de risker som de privata investerarna samtidigt tog på sig i vägprojekten.

– I stora infrastrukturprojekt är budgetöverskridningar vanliga, både när det gäller byggkostnader och tidsramar. Studier har visat att budgetöverskridningar för enbart byggkostnader lätt kan vara så höga som 20 procent, eller ännu mer. Studier visar dessutom att privata investerare ofta är skickligare på att hantera risker än den offentliga sektorn, säger Jonas Spohr, forskare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Hade staten själv finansierat de undersökta vägprojekten, är det mycket möjligt att hela den extra kostnaden för den privata finansieringen, eller betydligt mer, skulle ha gått åt bara till att täcka kostnadsöverskridningar under byggfasen, menar forskarna.

Enligt forskarna betalade staten därför inte för mycket för den här riskhanteringen. Därtill kan den privata finansieringen ha spelat en betydande roll i att vägarna byggdes snabbare och effektivare, än om projekten hade genomförts enbart i offentlig regi. Det har gynnat samhället.

– Privata investerares kunnande och finansiering kunde vara till hjälp för att utveckla våra infrastrukturtillgångar. En modern och fungerande infrastruktur är viktig för vårt lands konkurrenskraft, och jag är övertygad om att i vissa projekt kunde privat finansiering skapa ett klart mervärde, säger Kim Wikström, professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Läs forskningsartikeln: Are private investors overcompensated in infrastructure projects?

För mera information, kontakta:

Jonas Spohr, äldre universitetslektor i industriell ekonomi
jonas.spohr@abo.fi
+358 50 354 4466

Kim Wikström, professor i industriell ekonomi
kim.wikstrom@abo.fi
+358 46 921 6459