Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Samarbete över ämnesgränserna kan leda till effektiv ämnesintegrering

Hur formas ämnesintegreringen i högstadieskolor, vad kan vi lära oss av lärarnas planering av ämnesintegrering och hur ser de själva på den? Det ville forskare vid Åbo Akademi i samarbete med högstadielärare ta reda på genom en fallstudie. Analysen ger viktiga insikter för både lärare och didaktiker för hur man framgångsrikt kan implementera interdisciplinär undervisning.

Undervisning i grundskolan kan organiseras ämnesövergripande på olika sätt, från att skolämnen kopplas till varandra genom övergripande teman till en transvetenskaplighet som innebär att undervisningen är helt ämnesintegrerad.

Den här analysen baseras på observationer från då ämneslärare vid tre finlandssvenska skolor (årskurs 7–9) tillsammans med ämnesdidaktiker vid Åbo Akademi gav sig i kast med att organisera undervisningen ämnesintegrerat. I den första skolan genomfördes ett projekt som utmynnade i en utställning kring temat vardagsmat och kulturella traditioner under Finlands hundraåriga självständighet. I den andra skolan arbetade man kring temat ”Dinner for friends”, och i den tredje skolan förverkligade man aktiviteter utgående från temat ”jul” som kretsade kring bakning och servering.

 

Det finns få studier som synliggör finländska ämneslärares arbete med ämnesintegrerad undervisning, men en fallstudie vid Åbo Akademi synliggör insikter som växer fram då ämneslärare och ämnesdidaktiker samverkar kring ämnesintegrerad undervisning.

 

Forskarna kunde konstatera att lärares tillit till ett självständigt didaktiskt tänkande omsattes i handling inom utvecklingsprojektet. Analysen visar att lärarnas engagemang ökade då alla bidrog till designen av temats ’läroplan’ genom att lyfta fram aspekter de personligen ansåg vara problematiska eller nödvändiga på basis av sina tidigare (ämnesrelaterade) erfarenheter. Det här visar på vikten av att engagera läraren i en pågående förändring och att det ämnesspecifika och det ämnesövergripande kan överbryggas även då lärares professionella autonomi och identiteter är starkt kopplade till enskilda ämnen.

Forskarna menar att gemene lärare riskerar vänja sig vid att inordnas i handlingsmönster som skapats utan hens aktiva medverkan. För att motverka det behövs så kallade kollegiala sociala rum och andra resurser i sådan utsträckning att delade visioner, mål och planer kan växa fram. Lärarnas idéer om ämnesövergripande undervisning kan förverkligas genom mellanmänskligt samspel som ger utrymme för möjligheter till engagemang där allas expertis behövs.

Fallstudien visar också att samverkan över ämnesgränserna kan medföra en ökad lyhördhet för elevernas behov.

Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nordic studies in education och lan läsas i sin helhet här: https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3181/6460

Mera information:

Ann-Sofi Röj-Lindberg, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
E-post: ann-sofi.roj-lindberg@abo.fi

Juha Hartvik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
E-post: jhartvik@abo.fi