Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Flera pilotskolor i Vasa och Korsholm kommer att involveras då Åbo Akademi startar projektet SAMSYN som ska stödja barns och ungas välbefinnande i skolmiljö.

Målet med projektet är att tillsammans med skolans personalgrupper, vårdnadshavare och andra relevanta parter ta fram nya arbetssätt för att stödja såväl elevernas som lärarnas välbefinnande i skolan. Projektet ”SAMSYN – Tidiga mångprofessionella insatser för att systematiskt stödja barns och ungas välbefinnande i skolkontexten: Från forskningsdata till evidensbaserad samverkan” är ett projekt där flera ämnen inom fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa möts och samarbetar.
Medan den primära arbetsgruppen består av representanter för hälsovetenskaperna (Akademilektor Anna Forsman, projektforskare Johanna Nordmyr), pedagogisk psykologi (Biträdande professor Johan Korhonen) och specialpedagogik (Universitetslärare Anna Widlund), kommer den mångfacetterade kompetensen vid fakultetens olika ämnen att stöda arbetet.

– I praktiken innebär projektet en påbyggnad av både tidigare och pågående projekt vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier med fokus på främjande av inlärning och välbefinnande bland elever samt hälsofrämjande insatser riktade till barnfamiljer. I vårt arbete med SAMSYN kommer vi att fokusera på skolkontexten och dess personalgrupper, men samtidigt också hemmen och vårdnadshavarna, säger Anna Forsman, projektledare.

Projektverksamheten kommer att koncentreras till ett antal pilotskolor inom Vasa stad och Korsholms kommun. Fokus ligger på elever i årskurserna 4-6 som kommer att följas upp under en treårsperiod. Bland annat kommer projektaktiviteterna att omfatta en upprepad enkätdatainsamling bland eleverna och deras vårdnadshavare samt skolpersonalen.

– Enkätundersökningarna kommer dels att ge en nyanserad bild av vilka faktorer som påverkar elevernas välbefinnande. De kommer också att belysa hur de nya arbetssätten som utvecklas och piloteras under åren 2023-2024 påverkar elevernas välbefinnande och inlärning, och hur de upplevs av personalen och vårdnadshavarna. I förlängningen kan de piloterade arbetssätten införlivas i den ordinarie skolverksamheten i regionens skolor och stöda kompetensutvecklingen kopplad till främjande arbetssätt för ökat välmående i lärmiljön.

Projekttiden är fem år med start hösten 2021. Projektet finansieras av Vasa stad.

Mera information: 
Johanna Nordmyr, projektkoordinator
E-post: jnordmyr@abo.fi