Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Öppen vetenskap vid Åbo Akademi håller nationell toppnivå

I år genomfördes för första gången en nationell uppföljning av öppen vetenskap och forskning i Finland enligt en ny modell. Resultaten som publicerades 31 oktober ger öppenhetsnivån vid Åbo Akademi betyget 5 av 5.

Syftet med den nationella uppföljningen är att stöda forskningsorganisationer i att utveckla tjänster och stöd kring öppen vetenskap för forskare, följa nationella krav och rekommendationer, samt att göra en jämförelse mellan forskningsorganisationer i hela Finland. Den nationella koordineringen i öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation står för uppföljningen.

Uppföljningen genomfördes i form av en omfattande enkät till forskningsorganisationerna. Därtill samlades automatiskt information om publikationer ur VIRTA, databasen för forskningspublikationsinformation och information om öppna lärresurser ur Biblioteket för öppna lärresurser, AOE.

Öppenhetsnivån bestäms utgående från resultat inom flera delområden inom öppen vetenskap: öppen forskningskultur, publicering, forskningsdata/infrastruktur och utbildning. Inom respektive delområde efterfrågades nuvarande eller kommande styrdokument och hurdana tjänster och vilken service som erbjuds för forskare. För tillfället pågår uppdatering av Åbo Akademis policy för öppen vetenskap för att möta kommande krav och mål på nationell nivå.  För att nå öppenhetsnivå 5 krävdes gott medeltal i alla delområden (över 3,5).

Nationellt sett var medeltalet för universiteten högt, på öppenhetsnivå 4. Under publiceringstillfället konstaterades att det är ett viktigt första steg att forskningsorganisationerna har principer och ger forskare stöd i att göra sin forskning mer öppen. Nästa steg är att få principer och arbetssätt mer etablerade och som en del av forskarnas vardag.

 

I den föregående uppföljningen, som gjordes år 2019 enligt gammal modell, placerade sig Åbo Akademi på mognadsnivå 5 av 5. Då genomfördes uppföljningen av Undervisnings- och kulturministeriet. Uppföljning enligt den nya modellen görs nästa gång år 2024.

 

Läs mer om uppföljningen av öppen vetenskap här.

Läs mera om Åbo Akademis resultat här.

 

För mera information, kontakta:

Malin Fredriksson
Ledande koordinator för öppen vetenskap, Åbo Akademis Bibliotek
Tel: +358 503 376 735

openscience@abo.fi