Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt projekt främjar metoder för framtidsforskning och framtida generationers roll

Hur kan man bättre beakta framtida generationer och information om framtidsspaning i beslutsfattande och lagstiftning? Denna fråga behandlas i ett gemensamt FORGE-forskningsprojekt mellan Åbo universitet och Åbo Akademi.

Forskningsprojektet Foresight and Future Generations in Law Making kommer bland annat att undersöka hur olika länder använder framtidsprognoser i lagstiftningen och för att identifiera lagstiftningsbehov. Projektet kommer också att undersöka den moraliska, juridiska och politiska roll som framtida generationer spelar i ett demokratiskt system. Projektet kommer att undersöka situationen internationellt, men studien kommer särskilt att granska hur finländska beslutsfattare använder sig av förutseende och tar hänsyn till framtida generationer. Syftet med projektet är att lägga fram konkreta förslag till utveckling av framtidsinriktad lagstiftning.

Projektet är tvärvetenskapligt och involverar statsvetare, futurologer och en jurist.

– FORGE-projektet bygger på forskning från PALO-projektet (Participation in Long-term Decision Making), som nu avslutas, och på expertisen från Centret för framtidsstudier, säger Maija Setälä, professor i statskunskap vid Åbo universitet och ledare för projektet.

Forskningen kommer att omfatta expertundersökningar, intervjuer och workshops. Slutrapporten för projektet, som inleddes i januari, kommer att publiceras i slutet av september.

 

Projektet är en del av framtidsredogörelse

 

Regeringens framtidsredogörelse och behovet av information till följd av målen för hållbar utveckling har definierat de frågor som ska behandlas i studien. I redogörelsen om framtidsforskning och målen för hållbar utveckling uppmanas till bättre användning av information om framtidsforskning och till att ta hänsyn till framtida generationers intressen och rättigheter.

Undersökningen kommer att stödja förberedelserna av den andra delen av regeringens framtidsredogörelse. I den första delen av redogörelsen identifierades behovet av att utveckla metoder för att se till att framtida generationer har möjlighet att leva socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara liv. Framtidsredogörelsens uppgift är att identifiera frågor som är viktiga för beslutsfattandet och som kräver särskild uppmärksamhet i framtiden. Utöver framtidsredogörelsen har projektet andra kopplingar till Sanna Marins regeringsprogram, och informationsbehovet styrs av ett antal nationella och internationella strategier och utvecklingsmål. Resultaten av studien kan användas vid utarbetandet av lagförslag.

 

Projektet kommer att förvekligas som en del av genomförandet av regeringens plan för undersökningar och forskning 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:

Maija Setälä, professor i statskunskap, Åbo universitet
tel. 046 923 7859
maiset@utu.fi.