Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
25.4.2018
Åbo Akademi

Nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa: Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen

Forskardoktor Kenneth Nordberg vid enheten för demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i Vasa leder projektet Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen, som finansieras av LEADER-programmet och Kulturfonden. Projektet genomförs i samarbete med Landsbygdspolitiska rådet/IDNET, Kommunförbundet och Helsingfors Universitet. Projektet är ettårigt och inleds i juni 2018.

Projektet Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen tar fasta på den till synes tilltagande trenden av centraliseringar och förstoringar av förvaltningsområden. Landsbygdssäkring har blivit en etablerad modell för att beakta beslutskonsekvenser för landsbygden. Den bakomliggande tankegången är att konsekvenser av beslut är olika för till exempel tätorter, stadsnära landsbygd, byar och glesbygd.

Landsbygdssäkring innebär i praktiken att säkerställa att invånare bosatta överallt i landet får en likvärdig politisk behandling, det vill säga att de olika förutsättningar som råder i olika delar av landet beaktas i planeringsskedet av politiska beslut. Som benämningen antyder är det ofta konsekvenserna för just landsbygden som negligeras i beslutsfattandet. Samtidigt har landsbygdssäkring framförallt genomförts som konsekvensbedömningar i centralförvaltningen, vilket rimmar illa med behovet av den platsbaserade utveckling som till exempel EU driver.

Projektets huvudsyfte är att vidareutveckla metoden speciellt ur ett regionalt och lokalt perspektiv på så sätt att metoden kan operationaliseras också på fältet beaktande till exempel språkförhållanden. Tankegången är att det är på den lokala och regionala nivån som kunskapen finns om hur människor rör på sig och hur behovet av tjänster ser ut, samt vad det finns för kompetenser och möjligheter att hitta lokala lösningar.

Landsbygds- och vårdreformen utgör den underliggande förändring som studeras. Den svenskspråkiga landsbygdsbefolkningen är en stor andel av den totala finlandssvenska befolkningen, och det är därför viktigt att ta fram kunskap som ger Svenskfinland kompetens att själv dra slutsatser om konsekvenser av reformbeslut även i dylika fall.

Projektet kommer att specialstudera tre typer av landsbygdsområden: skärgård, perifera landsbygdscentrum, samt randområden för pendling. Projektet och de specifika fallstudierna genomförs i sin helhet i Österbotten, med ett upplägg som möjliggör att handlingsmodeller överförs också annanstans.

Projektet undersöker konsekvenser för landsbygdens påverkansmöjligheter och för servicens tillgänglighet, vilka kan antas vara två faktorer som är direkt avgörande för ett lokalt samhälles livskraft samt handlings- och utvecklingsmöjligheter. Projektet går sedan in i de aktuella lokalsamhällena och för en dialog och arrangerar workshops med målsättningen att hitta nya typer av lösningar till de problem som identifieras som centrala. Vad finns det till exempel för möjligheter för de olika landsbygdstypområdena att själva driva landsbygdssäkring genom att arrangera samhällsservice på nya sätt? Partnerskap mellan första, andra och tredje sektorn är ett exempel på en sådan lösning. Projektet riktar sig även till landskapsnivån och den förändringsprocess som är på gång där.

 

För mera information:

Kenneth Nordberg, Åbo Akademi, tel. 050 542 4307
Ann-Sofi Backgren, Landsbygdspolitiska rådet/IDNET, tel. 050 522 2642

Rad med logon


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör