Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nya SLS-forskare undersöker fotbollsklubbar och integration i Svenskfinland

Svenska litteratursällskapet har utsett FD Katarzyna Herd till SLS-forskare i etnologi och FD Linda Bäckman till SLS-forskare i svenska språket. Båda forskarna beviljas forskningsbefattningar för ett års tid och forskningsbefattningarna förläggs till Åbo Akademi.

Katarzyna Herd forskar i svenskspråkiga fotbollsklubbar i Finland och hennes forskningsplan har rubriken History, language and football. The position of Swedish-speaking football clubs in Finland. Herd fokuserar på tre klubbar av olika ålder; IFK Helsingfors (grundad 1897), IFK Mariehamn (g. 1919) och FF Jaro (g. 1965). Temat för forskningen är fotbollsklubben i korsningen mellan historia, gränser och språk vid specifika tidpunkter i det förflutna. Herd menar att fotbollen fungerar som ett forum där motsatta ideologier kan mötas, kollektiva minnen uppstå och identiteter utforskas och formas.

Linda Bäckman har innehaft befattningen som SLS-forskare i svenska i ett år, och fortsätter nu med sin forskning som berör hur integration i Svenskfinland konstrueras diskursivt. Forskningsplanen har rubriken Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer. Bäckman undersöker språk och integration i Ekenäs och Pargas utgående från ett etnografiskt material, där intervjuer med invandrade personer och andra ortsbor ingår.

SLS-forskarna anställs vid universitet och finansieras av SLS. Deras uppgift är att bedriva forskning enligt den plan som lämnades in i samband med ansökan. Den första forskarbefattningen tillsattes 2017, då fil.dr. Mats Wickström fick en tvåårig befattning i historia vid Åbo Akademi. Forskarbefattningarna utlyses på beslut av SLS vetenskapliga nämnder.