Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nya projekt och akademiforskare vid Åbo Akademi får finansiering av Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar en akademiforskare inom utlysningen för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning och tre projekt inom samma område. Finlands Akademi finansierar även en akademiforskare inom området för naturvetenskap och teknik och ett projekt inom samma område.

Inom utlysningen för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning beviljas akademiforskare Anna Widlund finansiering om 364 217 € för sitt arbete med projektet ”Developmental and Situational Dynamics of Mathematics Motivation, School Well-being, and Learning (MotiWell)”

Projektet syftar till att bättre förstå de komplexa faktorer som hindrar elever i åldern 10–14 år från lärande och välbefinnande genom att undersöka samspelet mellan deras motivation för matematik, skoltrivsel, prestationer och utbildningsambitioner. Resultaten förväntas ge värdefulla insikter för att skräddarsy stöd och pedagogiska metoder, förstärka adaptivt lärande och öka elevernas välbefinnande.

Anna Soveri beviljas 494 580 € för akademiprojektet ”Psychological Reactance and Polarization: Causes, Consequences and Solutions?”

Projektet undersöker om psykologisk reaktans orsakar polarisering, det vill säga gör människors åsikter mer extrema. Om det visar sig vara så kommer forskarna att testa om det går att förhindra utvecklingen av polarisering genom att minska reaktansen. Informationen kan förbättra samhälleliga diskussioner om kontroversiella ämnen.

Fredrik Nilsson beviljas 458 340 € för akademiprojektetet “Coexisting Money Practices in Everyday Life (COMPEL). The cultural meaning of monies in an emerging cashless society”

Syftet med projektet är att undersöka hur den kulturella innebörden av kontanter och digitala pengar ifrågasätts, förhandlas och omkonfigureras i ett framväxande kontantlöst samhälle. Resultaten är viktiga för banker, detaljhandlare, konsumentorganisationer, myndigheter och beslutsfattare eftersom projektet behandlar de överhängande riskerna med den digitala klyftan.

Lauri Rapeli beviljas 540 842 € för akademiprojektetet ”Who will defend democracy? The elite-mass linkage in attitudes towards democratic principles”

Projektet ska undersöka huruvida vi kan vi lita på att våra demokratiskt valda politiker villkorslöst upprätthåller demokratiska normer och praxis även om det strider mot deras egna politiska intressen. Projektet ska med hjälp av enkätundersökningar studera under vilka förhållanden politiker och medborgare kan vara villiga att offra demokratiska principer för politisk vinning.

Naturvetenskap och teknik

Inom vetenskapsområdet naturvetenskap och teknik beviljas akademiprofessor Tapio Salmi finansiering om 498 494 € för projektet “New structures and multiscale mathematical modelling in production of industrial chemicals”.

Projektet ska utveckla ny teknik som baserar sig på 3D-printade katalysatorstrukturer och fasta skum för att förbättra kemiska processer som hänför sig till industriell användning av ammoniak.

Akademiforskare Glaydson Simoes dos Reis finansieras med 699 970 € för sitt arbete inom ramarna för projektet ”Sustainable Approach for the Conceptualization of Bio-mass-based Materials for Environmental and Energy Storage Systems (Bio-Adsorb&Energy)”

Projektet syftar till att ta itu med utmaningar som hänför sig till övergången till mera hållbara energisystem, till exempel genom att använda fast avfall för att tillverka multifunktionella material, alltså så kallade mjuka och hårda kol som kan rena förorenat vatten och på så sätt tillverka grönare energilagringsenheter.