Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny konstnär vid Pro Artibus residens i Vasa

Ulrika Ferm har utnämnts till ny residenskonstnär och inleder sin period i augusti 2023. Stiftelsen Pro Artibus har, i samarbete med lärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, sedan 2019 drivit ett konstnärsresidens i Vasa. Programmet strävar till att fortsatt föra in samtidskonstens element och språk i undervisningen i ämnet bildkonst.

Samtidigt som stiftelsen i sin strategi ser Vasa som ett centralt område, har även möjligheter för utveckling i bildkonstundervisningen identifierats i de finlandssvenska lågstadierna. Genom att introducera samtidskonstens metoder och uttryck strävar residenset efter att nå lärarstuderandena vid Åbo Akademi på ett nytt och innovativt sätt. Det konstpedagogiska arbetet ligger i residensets fokus. Därtill har ett av residensets mål även varit att skapa relevanta arbetsmöjligheter för professionella konstnärer. Den första residenskonstnären Lena Séraphins residensperiod avslutas i juli 2023.

– Residenset i Vasa är väldigt unikt och Lena Séraphins period har varit en givande pilot där den konstnärliga forskningen har varit central. I det första öppna ansökningsförandet valdes Ulrika Ferm som andra residenskonstnär. Ferms mångsidiga konstnärliga portfolio och hennes gedigna bakgrund inom pedagogik, ur olika synvinklar, väckte de sakkunnigas intresse. Ferm har i sina tidigare tjänster arbetat mycket med forskning inom bildkonst och det blir således en naturlig fortsättning på Séraphins residenstid. Givetvis är vi även förväntansfulla inför hurdana nya inslag bytet av konstnär bidrar med, säger Mikaela Lostedt, vd på Pro Artibus.

Ulrika Ferm är bildkonstnär vars praktik baserar sig på forskning som tacklar historiska och sociopolitiska ämnen där resultatet är en kombination av dokumentär fakta och poetisk eller personlig fiktion. Hon arbetar med en mångfald medium som teckning, fotografi, rörlig bild, installation och performance. Hennes senaste utställningar och verk under arbete har vädret som gemensam nämnare.

Om sin pågående konstnärliga process, som kommer att fortsätta under residensperioden, berättar Ulrika Ferm:

– Vädret kan samtidigt betraktas som både konkret och immateriellt fenomen. I kombination med vädrets allmängiltighet och omnipotens kan det kanske beskrivas med termen hyperobjekt som Timothy Morton myntat. Hyperobjekt är en modell för att kunna förstå fenomen i vår globala samtid vilkas temporala och geografiska utsträckning inte låter sig inskränkas till traditionella termer eller kategorier. Vädret sett som ett hyperobjekt möjliggör flera perspektiv vilka bildas i kontaktytan mellan det allmängiltiga och det personliga, mellan vardag och politik, samt konsten och livet.

Ulrika Ferm utexaminerades 1998 från Konstindustriella Högskolans bildkonstprogram med betoning på konstteori och 2001 från Hochschule der Kunste, Berlin. Hon var med och grundade Platform i Vasa och har även varit verksam som kurator och skribent. Ulrika har mottagit talrika stipendier och priser samt finns representerad i många finländska samlingar. Hon utnämndes 2002 till årets unga konstnär. Mellan åren 2013 och 2020 var hon professor för plats- och situationsspecifik konst på Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors.

Professor Ria Heilä-Ylikallio vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, beskriver samarbetet som mycket vitaliserande för bildkonstämnet i klasslärarutbildningen.

– Läroplansgrunderna framhäver samtidskonst i bildkonstundervisningen i åk 1-6, och där är det oftast klasslärare som ansvarar för undervisningen. Att residenskonstnären finns i Academill och kommunicerar sin konst med klasslärarstuderande, ger dessa en unik möjlighet att levandegöra bildkonstundervisningen. Residenskonstnär Lena Séraphin har också bidragit till forskningen genom att hennes residensperiod sammanföll med hennes post doc-period. Residenskonstnärsprojektet i Academill har således varit värdefullt på alla nivåer inom akademin: grundutbildningen, forskningen och kontakten med det omgivande samhället. Som utbildningslinjeansvarig för klasslärarutbildningen vill jag tydligt och ödmjukt tacka Stiftelsen Pro Artibus för initiativet till och Svenska kulturfonden för finansieringen av detta projekt. Vidare vill jag tacka den styrgrupp som generöst ställt sin kunskap till förfogande för detta unika residenskonstnärsprojekt.