Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nästan alla läkare anser att vacciner är trygga och råder patienter att låta vaccinera sig

Fler än nio av tio läkare anser att vacciner är effektiva och trygga, och uppmanar också patienter som är osäkra i sitt vaccinationsbeslut att låta vaccinera sig. Det visar en nyligen publicerad studie där man undersökte attityder till vacciner bland hälsovårdspersonal i Finland.

En majoritet av vårdpersonalen som deltog i studien anser att vacciner är effektiva och trygga. Men liksom i den övriga befolkningen förekommer osäkerhet eller negativa attityder gentemot vacciner i liten skala också bland vårdpersonal.

I studien, som gjordes i samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet och University of Bristol, tillfrågades hälsovårdspersonalen hur de agerar om en patient är tveksam till att ta vaccin.

Fastän största delen av vårdpersonalen säger sig rekommendera vacciner, uppger en femtedel att de inte aktivt handleder vaccinskeptiska patienter att låta vaccinera sig. De i vårdpersonalen som själva hade lägre tilltro till vaccinernas effektivitet och säkerhet var mindre benägna att handleda patienter i någon specifik riktning.

– Med tanke på att hälsovårdspersonalen har en nyckelroll i allmänhetens vaccinationsbeslut är detta något som behöver åtgärdas, säger Anna Soveri, akademiforskare vid Åbo universitet.

Särskilt barnvacciner anses trygga

Studien visar också att det finns variationer i attityderna till vacciner. Vårdpersonalen förhåller sig särskilt positivt till barnvacciner, det vill säga de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

– En större andel av vårdpersonalen säger sig försöka handleda vaccinskeptiska patienter att ta vaccin då det är fråga om barnvaccin än då det är fråga om influensavaccin, berättar Soveri.

Vaccinskepticism ovanligt bland läkare

Negativa attityder till vacciner är inte lika vanliga inom alla yrkesgrupper. Särskilt ovanligt är vaccinskepticism bland läkare. Det märks också i att en klar majoritet av läkarna har valt att låta vaccinera sig själva och sina barn.

– I vilken utsträckning variationen beror på skillnader i utbildning, yrkeskultur eller andra faktorer är en forskningsfråga som fortfarande är obesvarad, säger Linda Karlsson, doktorand i psykologi vid Åbo Akademi.

I studien deltog sammanlagt 2 962 läkare, sjukskötare och närvårdare från Birkaland, Egentliga Tavastland, Jakobstad och Vasa. Av dessa arbetade 810 personer med vaccinrelaterade uppgifter. I studien ingick inte hälsovårdare som arbetar inom barnrådgivningen, som i de flesta fall är den instans som ansvarar för vaccinering av barn.

Studien publicerades i den respekterade vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Läs artikeln: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224330

VaccAtt – Research project on Vaccine Attitudes: www.vaccineattitudes.fi

För mer information, kontakta:
Anna Soveri, PsD, akademiforskare, institutionen för klinisk medicin, Åbo universitet, anna.soveri@utu.fi
Linda Karlsson, PsM, doktorand, psykologi, Åbo Akademi, linda.karlsson@abo.fi