Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
26.4.2018

Moderskapet kan vara kraftgivande i den akademiska karriären

Hur ter sig det akademiska moderskapet bland unga forskare, givet att både föräldraskap och akademiska karriärer formas av respektive normer, förväntningar och ideal? Hur förhandlar man om moderskapet i dagens tävlingsinriktade arbetsliv? Forskarna i organisation och ledning, Astrid Huopalainen vid Åbo Akademi och Suvi Satama vid Åbo universitets handelshögskola, diskuterar i en nyutkommen vetenskaplig artikel det akademiska moderskapets särdrag och betydelser ur ett kroppsligt perspektiv.

ED Astrid Huopalainens och ED Suvi Satamas artikel har publicerats i den internationella journalen Human Relations. Materialet består av autoetnografiska, det vill säga självbiografiska, dagboksanteckningar som forskarna har gjort vid sidan av sitt akademiska arbete, såväl innan deras barn föddes som efter att de blivit mödrar. I det autoetnografiska materialet fann forskarna spänningar mellan rollerna som forskare och som mamma. Ett ständigt förhandlande och rådslående pågår mellan det rörliga arbetet som forskare, och den till hemmet bundna idealmodern; det intellektuella tankearbetet och moderskapets materialitet; samt engagemanget såväl i den akademiska karriären som i moderskapet.

Från negativa associationer till möjliggörande energi

Medierna har under de senaste månaderna uppmärksammat den märkbara minskningen i antalet födda i Finland. I diskussionerna har moderskapet ibland också stämplats negativt som en broms för karriären eller som entydigt begränsande för det egna livet.

– I vår artikel utmanar vi det här sättet att tänka. Vi granskar ifall ett akademiskt moderskap också kan visa sig vara en stärkande kroppslig erfarenhet som utmynnar i en ökad egenmakt – en kraft ur vilken man kan ösa energi och glädje även för forskarkarriären, säger Huopalainen och Satama.

Forskningen problematiserar traditionella, begränsande och stereotypa uppfattningar om moderskapet, och visar att de varken håller eller gör moderskapets mångtydighet rätta i det moderna arbetslivet. Vid sidan av dem måste man också lyfta fram mer nyanserade och positivare uppfattningar kring att kombinera föräldraskap och en akademisk karriär.

Metodologiskt presenterar forskningen också ny kunskap om hur vetenskapliga texter kan skrivas på ett kroppsligt, personligt och sårbart sätt – ett sätt med vilket det är möjligt att ge liv åt ny kunskap och forskningsresultat som härstammar från kroppsliga erfarenheter i en viss kontext.


Publikationen:

Huopalainen, Astrid and Satama, Suvi (2018) Mothers and researchers in the making: Negotiating ‘new’ motherhood within the ‘new’ academia. Human Relations, published online before print: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018726718764571

För mera information:
Projektforskare Astrid Huopalainen,
organisation och ledning, Åbo Akademi
Telefon: 050 304 2693
E-post: astrid.huopalainen@abo.fi

Forskardoktor Suvi Satama,
ledning och organisation, Åbo universitet
Telefon: 045 650 8698
E-post: stsata@utu.fi


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör