Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Merkur Lectures in Business lockade många intresserade

Talarna under årets Merkur Lectures var biträdande professor i datavetenskap Linda Mannila och ambassadör Stefan Lindström. Linda Mannila diskuterade användningen av AI i arbetslivet medan Stefan Lindström lyfte fram de geopolitiska utmaningar den teknologiska utvecklingen kommer att ställa i framtiden.

Merkur Lectures in Business är ett seminarium som ordnas årligen av ekonomföreningen Merkur tillsammans med Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Evenemanget riktar sig till Merkurmedlemmar, alumner, studerande och personal vid HHÅA.

Efter en kort välkomsthälsning av Merkurs ordförande Barbro Schauman och FSEJ:s dekan Malin Brännback var det Linda Mannilas tur att få ordet. Mannila inleder med en kortfattad historia om den utveckling som lett fram till AI-modeller vi har idag. Inledningsvis var det datorns hårdvara som var i fokus, varefter det var programmen och mjukvaran som blev det mer väsentliga och möjliggjorde och möjliggör digitaliseringsprocessen. I samband med utvecklingen samlas även stora mängder data in om allt och alla och det är den enorma datamängden som möjliggjort utvecklingen av dagens AI-modeller.

Linda Mannila på Merkur Lectures ”ChatGPT är en arbetskompis på steroider”

Manilla beskriver den 30 november 2022 som ett avgörande datum för hur vi i framtiden kommer att se på utvecklingen av artificiell intelligens, det var nämligen datumet då ChatGPT lanserades. Värt att påpeka att ChatGPT är en av många AI-modeller som existerar, men den har onekligen fått mest uppmärksamhet. ChatGPT må ha oroat många lärare då den lanserades, men det har också visat sig att användningen av AI ökat produktiviteten på många arbetsplatser, eller ”ChatGPT är en arbetskompis på steroider” som Mannila uttryckte det.

Då användningen av AI blir allt mer förekommande kommer vi att ställas inför flera etiska, juridiska och sociala frågor angående vår användning av AI. Mannila tror att användningen AI kommer att bli en av vår tids stora diskussioner. Hur ska vi använda AI på ett sådant sätt att det gynnar oss, är rättvist, säkert, transparent, och ansvarsfullt? Finns det dessutom områden som absolut inte borde delegeras till en artificiell intelligens?

Framtidens utmaningar är många

Stefan Lindström diskuterar i sitt anförande de geopolitiska utmaningar som den teknologiska utvecklingen kommer att ställa oss inför, där utvecklingen och användingen av artificiella intelligenser är en av dem. Lindströms föreläsning behandlade ett stort antal olika aspekter av den teknologiska utvecklingen, bland annat distributionskedjor, ömsesidigt beroende, utbyggnaden av 5G-nätverk, cybersäkerhet, webbens utveckling och så klart artificiell intelligens. Lindström gav lyssnarna rådet att bemästra AI innan du blir ersatt.

Stefan Lindström på Merkur Lectures ”Lär dig använda AI innan den ersätter dig”

Det finns ett talesätt, ”Data är den nya oljan”. Lindström anser istället att data är vår tids plutonium, alltså någonting som kan vara till stor nytta om det används ansvarsfullt, men förödande om det används oansvarigt. Samma tankesätt kan appliceras på de övriga ämnen han tar upp i sitt anförande. Av den anledningen berättar Lindström också att han konstant uppmuntrar till en kontinuerlig teknologisk utbildning.

Liksom Mannila diskuterade ansvarsfull användning och reglering av artificiell intelligens diskuterade även Lindström frågor kring ansvarsfull användning och behovet av en konsekvent och genomtänkt reglering och lagstiftning av framtidens teknologi.

Som ett lite mer lättsamt tips gav Lindström förslaget att be ChatGPT skriva en sammanfattning på cirka 2000 ord av en bok innan du fattar beslutet att köpa eller läsa den.