Skriv här det du söker efter!

Meningen med livet är att skapa mening i livet — åskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet

Meningen med livet är att skapa mening i livet — åskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet

Hur kan man i skolan jobba mot ett hårdnande samhällsklimat? 

Hur kan man stöda eleverna att forma sin egen identitet och samtidigt
bli trygga i att möta andra människor och deras synsätt?

 

Enligt många framtidsforskare kommer värderingar som främjar kultur, religion och etnicitet att växa sig starkare som en viktig del för att stöda vårt välbefinnande och skapa balans i den snabbt föränderliga världen.

Åskådningsämnena religion och livsåskådning är i nyckelposition i skolans uppdrag att möta dylika frågor eftersom man inom dessa ämnen behandlar mycket som är avgörande för att kunna leva ett tryggt och gott liv: välbefinnande, identitet, självkännedom och självkänsla.

Det vill säga aspekter och mål som alla lyfts fram i läroplanen tillsammans med målet att möta andra och respektera olika synsätt.


Taket i en katedral.
Välbefinnande, identitet, självkännedom och självkänsla är viktiga faktorer i en människas liv. Här är Uspenskijkatedralen i Helsingfors.

 

I en projektutlysning i början av 2021 lyfte Utbildningsstyrelsen upp behovet av kompetensutveckling för lärare inom åskådningsämnena. Som svar på detta arrangerade Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi under läsåret 2021–2022 fortbildningshelheten Meningen med livet är att skapa mening i livet —åskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet, som riktade sig till både klass- och ämneslärare i grundläggande utbildning och gymnasium.

I fortbildningshelheten lyftes åskådningsämnenas betydelse och bredd upp samtidigt som lärarna gavs pedagogiska strategier och verktyg för att utforma ett varierat och inspirerande undervisningsinnehåll genom att inkludera olika kulturella uttryckssätt som konst och musik; drama och dialog; media och litteratur.

Helheten byggdes upp kring gemensamma seminarier och workshoppar riktade till såväl klasslärare som ämneslärare. Bland utbildarna fanns många av våra främsta experter och forskare inom området, bland andra Saila Poulter, Arniika Kuusisto och Outi Raunio-Hannula, vid sidan av inspirerande och kunniga personer från det kulturella fältet.

 

Bild från katedral.
Bild från Uspenskijkatedralen i Helsingfors.

 

Läroplanen lyfter en kultur-, språk- och åskådningsmedveten pedagogik och undervisning

Under inledningswebbinariet med rubriken Utmaningar, möjligheter, professionalitet gavs deltagarna en överblick av religion- och livsåskådningsämnenas utveckling och bredd.

Deltagarna uppmärksammades på hur den nya läroplanen poängterar den kulturella aspekten i åskådningen och vilka möjligheter samt utmaningar det ger undervisningen: populärkultur, media, drama etc.

Under webbinariet diskuterades även pedagogernas professionalitet och den egna yrkesrollen samt skolans uppgift att fostra världsmedborgare. Tillsammans med Helena Salenius lyftes frågan kring religionsundervisning kontra religionsutövning och det att våga behandla och möta olika religioner och åskådningar i undervisningen.

 

Bild från bönesal.
Bild från en bönesal.

 

Workshopar som inspiration till ämnesövergripande undervisning

Under våren och hösten 2022 genomfördes workshopar i sex ämnen med syftet att inspirera till ämnesövergripande undervisning, inledningsvis möttes deltagarna på distans och senare fysiskt på plats.

Tillsammans med dramapedagog Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater jobbade lärarna kring temat dramapedagogik och åskådningsundervisning. Med Johan Bastubacka från Helsingfors universitet närmade man sig åskådningsundervisningen via bildkonst och fick konkreta verktyg för att göra bildanalys.

Läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson stödde lärarna i det att få in mer litteratur i åskådningsundervisningen och i workshopen kring musik musicerades med musiklärare Malin Storbjörk.

Dialogen som metod låg i fokus i den workshop som arrangerades med Annika Tahvanainen-Jaatinen från Studiecentralen Sivis medan frågan om hur man kan arbeta med film och olika medier i undervisningen var temat i workshopen med Sofia Sjö från Donnerska institutet.

 

Bild av en Koran.
Koranen.

 

Studiebesök till en moské, en synagoga och en katedral
Under hösten 2022 genomfördes en fristående modul som fokuserade på studiebesökets didaktik under vilken lärarna fick ta del av Therese Halvarson Brittons forskning och tankar kring studiebesöket och elevers upplevelse av levd religion.

Modulen avslutades med en gemensam åskådningsvandring innehållande studiebesök till olika kyrkobyggnader i Helsingfors bland annat en moské, en synagoga och en katedral.

Vikten av åskådningsmässig läskunnighet
Fortbildningshelheten drogs ihop i ett avslutande seminarium kring Åskådningsmässig läskunnighet och pedagogiska erfarenheter under vilket deltagarna under Ruth Illmans ledning såg närmare på mångfalden av religioner och livsåskådningar i Finland medan Saila Poulter kopplade detta till vikten av åskådningsmässig läskunnighet för att förstå och framförallt kunna möta denna mångfald.

 

Bild från en synagoga.
Att bekanta sig med andra synsätt kan göra det lättare att förstå andra,

 

Hurdant kunnande förväntas idag av läraren i åskådningsämnena?

Den ökade mångfalden av kulturer och åskådningar berör och påverkar de verksamhetsmiljöer där lärarna utför sitt fostrande och undervisande uppdrag, vilket innebär att lärarna förväntas utveckla nya etiska och pedagogiska färdigheter.

Som professionellt arbetsredskap behövs ett pedagogiskt förhållningssätt i vilket respekteras olikhet och mångfald. Utöver detta behöver läraren äga förmåga att göra pedagogiska beslut och handla åskådningsmässigt i en verksamhetsmiljö som präglas av mångfald.

Alltför sällan arrangeras fortbildning kring åskådningsämnena och därför är vi mycket glada över att det nu gavs möjlighet att göra det. Med hjälp av engagerade sakkunniga var det möjligt att bygga upp en inspirerande och bred helhet som bjöd in alla lärare i åskådningsämnena från klasslärare  till ämneslärare i 7-9 och gymnasium. Helheten lyftes dessutom ytterligare av de engagerade och inspirerande lärare som deltog, tack till alla involverade!

 

Sagt av deltagarna:

 • Jag har fått massvis med idéer! Främst av föreläsarna, självklart! Men också av andra kursdeltagare genom diskussion och konkreta exempel. Jag har blivit uppmärksam på de olika teman på ett nytt sätt och det har varit väldigt berikande.
 • Fortbildningen gav mig nytänk, input och framförallt inspiration!
 • Jag har utvecklat min kompetens i att ta in intressanta och för eleverna inspirerande arbetssätt och inslag i religionsundervisningen.
 • Har verkligen uppskattat denhär kursen, främst för att den behandlat praktiska saker som man har direkt nytta av inom undervisningen. Roligt att också få träffa kollegor fysiskt på plats och inte enbart via skärm.
 • De allra bästa delarna har definitivt varit workshoparna. Så otroligt givande och inspirerande.
Bild från synagoga.
Bild från Judiska synagogan i Helsingfors.

 

 

 

 

 

 

 

I fortbildningshelheten medverkade följande föreläsare och utbildare:

Henrika Andersson, läsambassadör, författare, Sydkustens landskapsförbund r.f.

 • Amanda Audas-Kass, läsambassadör, modersmålslärare, Sydkustens landskapsförbund r.f.
 • Johan Bastubacka, universitetslektor, docent, Helsingfors universitet
 • Mårten Björkgren, akademilektor i religionsundervisningens didaktik, Åbo Akademi
 • Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog, Wasa Teater
 • Ruth Illman, docent, föreståndare för Donnerska institutet
 • Arniika Kuusisto, professor, barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
 • Outi Raunio-Hannula, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
 • Saila Poulter, universitetslektor, avdelningen för pedagogik, Helsingfors universitet
 • Helena Salenius, sakkunnig, Kyrkostyrelsen
 • Sofia Sjö, forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet
 • Malin Storbjörk, musikmagister, musiklärare
 • Annika Tahvanainen-Jaatinen, sakkunnig, Studiecentralen Sivis

 


Skribenter:

Linda Ahlbäck, Siv Lundström och Maria Wingren
Utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi