Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Lika stort stöd för demokrati bland Millennials och Zoomers som bland äldre

Är stödet för demokratins grundprinciper lägre bland de yngre generationerna än bland de äldre? Tidigare forskning har både kommit till slutsatsen att stödet är lägre och att det inte är det. En ny studie vid Åbo Akademi visar att demokratins grundprinciper har lika starkt stöd bland de yngre generationerna som hos de äldre i Finland. 

Hypotesen att de yngre generationerna uppvisar ett lägre stöd för demokratiska principer baserar sig till stor del på deras lägre valdeltagande, en slutsats som kritiserats. Janette Huttunen och Inga Saikkonen kommer i sin undersökning fram till att det inte verkar finnas någon systematisk skillnad mellan de olika generationernas stöd för demokratins grundprinciper. De yngre generationerna definieras i studien som Millenniegenerationen (1981–1996) och den del av Generation Z som var myndig 2020 (1997–2002). De äldre generationerna är Baby Boomers (1950–1964) samt Generation X (1965–1980).

Ett gemensamt drag bland många tidigare studier där stödet för demokrati undersökts är att de varit baserade på traditionella enkätundersökningar. Janette Huttunen och Inga Saikkonen har använt sig av ett dataset från 2020 där deltagarna besvarat frågor som indirekt bedömer deras stöd för några av demokratins grundprinciper. Traditionella enkätundersökningar lider av social desirability bias, en tendens där respondenter svarar enligt samhälleliga förväntningar istället för vad de egentligen tänker. Social desirability bias utgör ett mindre problem då frågorna är formulerade på ett indirekt sätt.

I studien, “Are the Young Undemocratic? Evidence from a Conjoint Experiment”, undersöktes hur deltagarna förhöll sig till hypotetiska politiska kandidater som uppmuntrade till eller nonchalerade våld mot politiska motståndare samt hur kandidaterna förhåll sig till maktfördelning och rättsväsendets oberoende. Huttunen och Saikkonen noterade att olika generationer verkar reagera olika på olika typer av demokratiska övertramp. Till exempel verkar Baby Boomers reagera starkare än övriga generationer då maktfördelningsprincipen eller rättsväsendets oberoende inte respekterades, medan de verkade ha en högre tolerans mot politiskt motiverat våld.

Artikeln “Are the Young Undemocratic? Evidence from a Conjoint Experiment” (Journal of Representative Democracy) kan läsas i sin helhet här:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00344893.2023.2242386 

Mer information:

Janette Huttunen, projektforskare vid Institutet för samhällsforskning

janette.huttunen@abo.fi

+358 505128288