Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Leino och Jern valdes in i Finlands Akademi

Åbo Akademis professor i organisk kemi Reko Leino och professor i psykologi Patrick Jern har av statsrådet valts in i Finlands Akademis forskningsråd för perioden 1.1.2019–31.12.2021. Forskningsrådens uppgift är att bevilja finansiering för den vetenskapliga forskningen och för utveckling och nyttiggörande av forskningsförutsättningarna samt att följa upp finansieringens genomslagskraft och resultat.

Leino valdes in som ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik medan Jern valdes in som medlem i forskningsrådet för kultur och samhälle.

Statsrådet valde också ny styrelse, där ordförande blir professor Johanna Myllyharju från Uleåborgs universitet. Medlemmar i styrelsen är professor Martti Kauranen (Tammerfors tekniska universitet), professor Heikki Kröger (Östra Finlands universitet), professor Erika Löfström (Helsingfors universitet), forskningschef, professor Per Mickwitz (Finlands miljöcentral) och teknologichef, docent Marita Niemelä (Neste Engineering Solutions).

Finlands Akademis styrelse beslutar bl.a. om verksamhets- och ekonomiska planer, samordningen av det arbete som utförs av de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur, samt om främjande av forskningsområden inom de vetenskapliga forskningsråden.

Alla medlemmar i de vetenskapliga forskningsråden finns listade på statsrådets webb.