Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Lärarstuderande vill att deras avhandlingar ska komma till konkret nytta i skolvärlden

Vad har jag för nytta av min avhandling då jag börjat jobba som lärare? Många nyutbildade lärare upplever att de sällan får möjligheten att bidra med sin specialkunskap eftersom deras magisteravhandlingar inte efterfrågas i arbetslivet. Ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi vill råda bot på det här genom att popularisera det pedagogiska materialet i avhandlingarna genom korta videopresentationer.

Mängder av forskning förblir outnyttjad kunskap då en stor del magisteravhandlingar ofta strandar i någon bokhylla. Det här vill en grupp forskare vid Åbo Akademi ändra på genom ett projekt där magisterskribenter på klasslärarutbildningen får presentera resultaten av sina avhandlingar genom korta videosnuttar som är tillgängliga för allmänheten och i synnerhet för yrkesverksamma inom skolvärlden.

– Studerande skriver sin avhandling för att det hör till och de flesta upplever glädje och stolthet då de kommit i mål. Däremot är det ofta oklart vad avhandlingen har för betydelse för läraryrket då det väldigt sällan händer att någon frågar vilket ämne de studerande specialiserat sig i och intresserat sig för då de ger sig ut i arbetslivet. Också tidigare forskning visar att avhandlingens roll för lärarprofessionen känns diffus för många lärarstuderande och nyutexaminerade lärare, säger Gunilla Eklund, projektledare och akademilektor i pedagogik vid Åbo Akademi.

För att försöka ändra på det här tog hon tillsammans med Jessica Aspfors, projektforskare, och John Henriksson, doktorand vid Åbo Akademi, för ett par år sedan initiativ till innovationsprojektet ”Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället” vid lärarutbildningen med syfte att koppla klasslärarstuderandes magisteravhandlingar konkret till läraryrket och skolsamfundet. Innovationsstudien görs inom ramen för en kurs som erbjuds på fördjupad nivå och hör till huvudämnet pedagogik.

https://youtu.be/Q7C2lGTRF6s

Vårt mål är att utveckla klasslärarutbildningen genom den här innovationsstudien.

– Vårt mål är att utveckla klasslärarutbildningen genom den här innovationsstudien. Vi hoppas att vi på ett populärvetenskapligt sätt kan nå ut till dem som redan är verksamma på fältet så att magisteravhandlingarna kan bidra med något konkret. Sedan 2019 har vi därför inom projektets ramar laddat upp de studerandes videopresentationer från vitt spridda områden inom pedagogiken på vår webbplats. Till exempel finns material om särskilt begåvade barn, skrivande, klimat, genusmedvetenhet och studiehandledning.

För att utveckla relationen till externa parter och nå ut till skolvärlden samarbetar projektgruppen med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi. Genom samarbetet ökar möjligheterna att nå verksamma lärare på workshoppar och fortbildningsdagar där det också ges möjlighet att diskutera ämnenas relevans och betydelse för läraryrket. På det här sättet hoppas man kunna bygga upp en samverkan med aktörer på fältet och möjliggöra en koppling mellan studerandes forskning och de undervisningsmetoder och det arbete som görs i klassrummet.

– Få lärare eller rektorer har tid att sätta sig ner och läsa en hel avhandling, men genom de här korta presentationerna kan vi berätta om aktuellt material som finns tillgängligt helt kostnadsfritt. Vi hoppas också att den typen av samverkan vi har med CLL ska visa vilka lärarnas behov är, vilken typ av ämnen våra studerande behöver skriva avhandlingar om för att de verkligen ska komma till någon nytta. Och tänk vilken trumf det är i en anställningsprocess att kunna visa upp ett populärvetenskapligt, konkret videomaterial där man själv talar för sin kompetens och sin forskning.

https://youtu.be/pVA_l2mrjbA

Och tänk vilken trumf det är i en anställningsprocess att kunna visa upp ett populärvetenskapligt, konkret videomaterial där man själv talar för sin kompetens och sin forskning

Forskningsprojektet ”Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället” finansieras av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet. Projektet startade 2019 och pågår fram till slutet av 2022.
Allt material finns på projektets webbplats: http://abo.fi/magisteravhandlingeniskolsamfundet.