Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hållbarhet på agendan då tre projekt i kemi kör igång

Business Finland finansierar tre projekt till Oorganisk kemi för att minska industriernas utsläpp och avfall. Det är frågan om projekten Oxy-Kraft, ACLOUD samt IMD1. 

Oxy-Kraft och ACLOUD är CETP-projekt medan IMD1 är ett co-innovation-projekt. Clean Energy Transition Partnership (CETP) är ett EU-initiativ som ska stödja unionens mål att bli en klimatneutral kontinent innan år 2050. Business Finland har beviljat forskningsstöd till projekten och Åbo Akademis andel av finansieringen uppgår till närmare två miljoner euro.

Koldioxidnegativ energiintegrering

Syftet med projektet Oxy-Kraft är att möjliggöra användningen av rent syre i stället för luft vid förbränningen i pappersmassafabrikernas sodapannor. Då pappersmassa produceras med sulfatprocessen uppstår också svartlut som består av de kemikalier som används i själva produktionsprocessen samt organiskt material från veden. Svartlutet förbränns sedan i en sodapanna och kemikalierna tas tillvara och återanvänds i produktionen av pappersmassa. Förbränningsprocessen genererar också elektricitet och värme – idag täcks hela 12 % av Finlands energiförbrukning av svartlutförbränning. Svartlut är ett koldioxidneutralt bränsle.

Vid användningen av rent syre i oxyförbränning finns det inte kväve i rökgaserna, vilket det gör vid förbränning med luft. Eftersom rökgasernas sammansättning är enklare vid oxyförbränning, är det lättare att avskilja koldioxid från rökgaserna. Då koldioxiden tas tillvara från rökgaserna blir hela processen koldioxidnegativ. I förlängningen kan oxyförbränning leda till att flera olika former av energigenerering kan integreras i gröna energiparker. Ett exempel är grön produktion av vätgas vid tillverkningen av det syre som behövs för förbränningen.

Oxy-Kraft koordineras av Åbo Akademi och genomförs tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (Sverige), University of Zaragoza (Spanien), Andritz Oy (Finland), International Paper Inc. (USA), Valmet Technologies Oy (Finland) samt Valmet Technologies Ab (Sverige). Åbo Akademis andel av finansieringen uppgår till 721 000 euro. Projektet pågår till slutet av oktober 2026. 

Kemcyklisk förbränning

Projektet ACLOUD ämnar liksom Oxy-Kraft att undersöka hur industri- och träavfall samt agrobränslen kan förbrännas med så låga utsläpp av koldioxid som möjligt. I ACLOUD ligger fokus på så kallad chemical looping combustion (CLC) eller kemcyklisk förbränning. I CLC-processen används metalloxider (exempelvis järnoxid) för att transportera syre mellan de två reaktorer som åtskiljer bränslet och luften till förbränningen. Liksom i Oxy-Kraft är resultatet att det inte finns kväve i rökgaserna, vilket gör det lättare att fånga upp koldioxiden. Fördelen med CLC är att det inte krävs en separat anläggning för att producera syrgas.

Syftet med ACLOUD är att undersöka hur kemcyklisk förbränning lämpar sig för lokala koldioxidneutrala bränslen, såsom industri- och träavfall samt agrobränslen.

ACLOUD koordineras av Chalmers tekniska högskola (Sverige). Förutom Åbo Akademi ingår också Technical University of Darmstadt (Tyskland), Sumitomo SHI FW Energia Oy (Finland), Alleima Ab (Sverige), CheMin GmbH (Tyskland), Stockholm Exergi Ab (Sverige), Skövde Energi Ab (Sverige), Papierfabrik Adolf Jass GmbH (Tyskland) och Research Institutes of Sweden (RISE) i samarbetet. Åbo Akademis andel av finansieringen uppgår till 404 600 euro till projektet. Projektet pågår till slutet av oktober 2026.

Patrik Yrjas fungerar som forskningsledare och Emil Vainio som co-PI i både Oxy-Kraft och ACLOUD.

Miljövänlig framställning av medicintekniska produkter

IMD1 eller Intelligent Medical Device Solutions to Global Market är ett samarbetsprojekt som ämnar undersöka sätt att framställa nya och miljövänliga medicintekniska produkter av organiska och oorganiska råvaror. Syftet är både att utveckla kostnadseffektiva tillverkningsmetoder och att utnyttja industriella sidoströmmar för dessa nya produkter.

Projektet genomförs i samarbete med Åbo universitet (koordinator), Aalto-universitetet samt sex företag baserade i Finland. Åbo Akademis andel av finansieringen uppgår till 812 000 euro. Projektet pågår fram till slutet av februari 2026.

Professor Leena Hupa är PI för IMD1 vid Åbo Akademi.