Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Framtidsorientering bland politiker ger inte en fördel vid val

 

Korrelationen mellan framtidsorientering och valresultat är svag, och politiker varken belönas eller bestraffas i någon större utsträckning på basis av framtidsorientering. Det visar en studie gjord av Lauri Rapeli (Åbo Akademi), Annika Lindholm (University of Lausanne) och Åsa von Schoultz (Helsingfors universitet).

Många av de utmaningar samhället står inför idag kräver långsiktiga politiska lösningar, vilket är enklare sagt än gjort. Människan har i allmänhet ansetts ha en tendens att sträva mot kortsiktiga lösningar som ger snabba resultat. I tidigare forskning är det i huvudsak strukturella förklaringar av väljarbeteende som undersökts, medan det är politikernas attityd till långsiktiga lösningar som undersöks i den nypublicerade studien.

Politiker som är mer framtidsorienterade, alltså beredda att satsa på en osäker framtid trots att det innebär kostnader i nutid, tenderar att vara yngre, vänster och orientera sig mot GAL-delen av GAL-TAN-skalan (grön/alternativ/liberal-traditionell/auktoritär/nationalistisk).

Undersökningens dataunderlag består av valresultatet från Finlands riksdagsval 2019, kandidaters svar från Yles och Helsingin Sanomats valkompasser samt finländskt material från Comparative Candidates Survey (CCS). CCS är ett internationellt projekt som samlar in och sammanställer data om kandidaters ståndpunkter i nationella parlamentsval.

Det visade sig att framtidsorientering kan ge en viss fördel, men den fördelen försvinner då andra faktorer såsom erfarenhet tas i beaktande. Däremot har framtidsorientering inte en negativ effekt på en kandidats valresultat, vilket går emot föreställningen om att väljare skulle föredra kortsiktiga lösningar.

Inom psykologin beskrivs framtidsorientering som ett personlighetsdrag som har betydande inverkan på hur individer agerar. Individuella handlingar i nutid  påverkas av tidigare erfarenheter och framtida förhoppningar. Faktorer som antas göra en individ mer framtidsorienterad är bland annat högre utbildning, föräldraskap och ekonomisk säkerhet. Studier från både Finland och USA tyder på att väljare inte är övertygade om att de långsiktiga löften som utlovas kommer att hållas, vilket utpekas som en betydande orsak till att långsiktighet inte belönas i valresultat.

Politiker är, liksom väljare, i varierande grad framtidsorienterade. Liksom väljare tenderar yngre GAL- och vänsterpolitiker vara mest framtidsorienterade. Politiker förefaller även vara medvetna om att väljare är skeptiska till att långsiktiga löften kommer att uppfyllas och att framtidsorientering inte ger en betydande fördel vid val, vilket gör att politiker väljer att i högre grad betona kortsiktiga lösningar. 

Artikeln “Does it pay to think about the future? Future orientation, ideology, age and vote earning among political candidates” (International Political Science Review) kan läsas här:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01925121231200124.