Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar kliniskt relevant ÅA-forskning med nästan 1,5 miljoner euro

Finlands Akademi finansierar banbrytande forskning vid Åbo Akademi. Konsortiet ”SPACE – Kontroll av cellfunktioner i tid och rum” får sammanlagt 959 390 euro för perioden 1.9.2018–31.8.2022. Konsortiet leds av professor i fysik Ronald Österbacka och utförs tillsammans med professor i cellbiologi Cecilia Sahlgren samt gästprofessor från universitetet i Bari, Luisa Torsi. Dessutom finansieras professor i analytisk kemi Johan Bobackas projekt ”PRECISE – Ny signalöverföringsprincip som möjliggör jondetektering med hög precision” med 490 479 euro.

Inom SPACE kommer man att skapa förutsättningar för att styra cellers funktion i tid och rum, vilket är av central betydelse för när förlorad vävnad återskapas. Detta görs genom att utnyttja en unik bioelektronisk anordning för att mäta och styra växelverkningarna mellan ligander och receptorer på cellens yta, samtidigt som bioaffiniteten eller ”dragningskraften” ger upphov till biokemiska signaler som styr cellens utveckling.

– Vi rör oss i ett spännande område där biologi möter materialvetenskap. Drömmen är att genom yttre stimuli kunna styra celler, säger Österbacka.

– Det är en lång väg dit men en tänkbar applikation är till exempel hjärtplåster, med vars hjälp vi efter hjärtoperationer kan styra skadad vävnad att hela sig själv i stället för att bilda ärrvävnad.

Andra tänkta tillämpningar kunde till exempel göra det möjligt att detaljerat fastställa biomedicinska processer som kan leda till nya diagnostiska metoder av sjukdomar. Förhoppningen är också att projektet ska ge nya insikter om regenereringen av stamceller till funktionella vävnader. Projektet antas ha en stor socioekonomisk betydelse.

Inom forskningsprojektet PRECISE undersöks en ny signalöverföringsmetod för jonselektiva elektroder med fast kontakt. Målet är att förstärka den analytiska signalen för att förbättra precisionen vid detektering av joner. Denna forskning är speciellt relevant för tillämpningar där små koncentrationsskillnader är av intresse, såsom inom klinisk analys.

– Den nya signalöverföringsmetoden är ett resultat av vår långvariga forskning inom elektriskt ledande polymerer, elektrokemi och jonselektiva elektroder, säger Bobacka.

– Inom klinisk analys är det livsviktigt att kunna bestämma små skillnader i jonkoncentrationer. Detta är ett område där projektet kan få stor betydelse, liksom vid utvecklingen av bärbara sensorer för personlig hälsodiagnostik.

Ett annat användningsområde är kopplat till klimatförändringen, då luftens ökande koldioxidhalt leder till mycket små förändringar i havens pH-värden. PRECISE-projektet förväntas underlätta mätningen av dylika minimala pH-skillnader. Forskningen utförs vid Åbo Akademi i samarbete med forskare från Schweiz och USA.

Båda projekten berör samtidigt läkemedelsutveckling och diagnostik, samt molekylär process- och materialteknik, som är två av Åbo Akademis profilområden.