Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar infrastruktur vid ÅA

Åbo Akademi är del av åtta av de forskningsinfrastrukturer som av Finlands Akademi valts till vägvisaren för nationella forskningsinfrastrukturer 2021–2024. Sammanlagt finansieras 29 forskningsinfrastrukturer.

Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning, främjar forskningssamarbete och stärker forsknings- och innovationskapacitet och -kunnande.

Två av forskningsinfrastrukturerna koordineras av Åbo Akademi:

  • Euro-BioImaging, EuBI. I infrastrukturen ingår Åbo Akademi, Aalto-universitetet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Kuopio universitetssjukhus, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Åbo universitetscentralsjukhus.
  • Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion, FIRIPO. I infrastrukturen ingår Åbo Akademi, Åbo universitet och Tammerfors universitet.

De övriga forskningsinfrastrukturerna som Åbo Akademi ingår i är:

  • Biocenter Finland. I infrastrukturen ingår Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.
  • European Infrastructure of Screening Platforms for Chemical Biology, EU-OS FI. I infrastrukturen ingår: Helsingfors universitet, CSC, Åbo universitet och Åbo Akademi.
  • Finnish Computing Competence Infrastructure (FCCI) och Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FGCI). I infrastrukturen ingår Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, CSC, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.
  • Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI). I infrastrukturen ingår Finlands miljöcentral SYKE, Geologiska forskningscentralen GTK, Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet LUKE, Åbo universitet och Åbo Akademi.
  • Integrated Structural Biology Infrastructure (FinStruct & Instruct-ERIC Centre FI). I infrastrukturen ingår Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.
  • Printed Intelligence Infrastructure (PII). I infrastrukturen ingår Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Åbo Akademi.

Vägvisaren är Finlands Akademi sätt att finansiera anskaffning och grundande av nationellt viktiga forskningsinfrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer. Den listar forskningsinfrastrukturer som under de följande 10–15 åren kommer att vara strategiskt viktiga för Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Syftet med finansieringen är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen och göra finländska forskningsmiljöer attraktivare.

Närmare information om de olika projekten finns på blandade språk på Finlands Akademis webb: https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/5-ajankohtaista/1-tiedotteet-ja-uutiset/2020/kansallisten-tutkimusinfrastruktuurien-tiekartalle-2021-2024-valitut-tutkimusinfrastruktuurit.pdf