Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi beviljar 25 miljoner för forskningsinfrastruktur-projekt

Finlands Akademis kommitté för forskningsinfrastruktur har beviljat sammanlagt 25 miljoner euro i finansiering för forsknings-infrastrukturprojekt. Åbo Akademi är med i tre av de projekt som beviljats finansiering.

Den beviljade finansieringen stöder utvecklingen eller byggandet av lokala forskningsinfrastrukturer och betonar målen för grön och digital övergång. Finansieringen beviljades på basis av Finlands plan för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Plan, RRP). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Den beviljade finansieringen uppgår till sammanlagt 25 miljoner euro. Till utlysningen inkom 103 ansökningar varav nitton beviljades finansiering. Projekten genomförs på olika håll i Finland och kommer att ha både lokal och regional inverkan. Åbo Akademi deltar i tre av de infrastrukturprojekt som finansierats.

 

Research infrastructure for the intersection of law and politics

Research infrastructure for the intersection of law and politics, LAWPOL, är ett gemensamt projekt mellan Åbo universitet och Åbo Akademi. LAWPOL samlar politiska och juridiska offentliga dokument som rör lagstiftning.

En grupp ledd av Åbo universitet bygger upp en forskningsinfrastruktur i gränssnittet mellan juridik och politik med hjälp av den befintliga tjänsten Lakitutka.fi och FINPARL-uppgifter. LAWPOL omfattar hela livscykeln för ett juridiskt projekt, inte bara dokument från lagberedare, intressentgrupper och experter, samt nationell och internationell rättspraxis, men också program för politisk förberedelse, parlamentsdebatter, EU-lagstiftning och forskningslitteratur.

LAWPOLs nya verktyg kommer att främja tvärvetenskaplig forskning, bidra till kunskap om gränssnittet mellan lagstiftning och politik och förbättra forskningen om samspelet mellan lagstiftare, domstolar, akademiker och intressegrupper. Ett användarvänligt gränssnitt och digitala verktyg kommer att avsevärt öka insynen i myndigheter och politik samt tillgängligheten till information, vilket är ett unikt steg framåt för demokratin.

 

Turku Protein Core

Turku Protein Core är ett samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo biocentrum för att förvalta och utveckla de forskningsförhållanden som gör det möjligt att fortsätta med avancerad proteinforskning.

Proteiner är naturens byggstenar som har möjliggjort utvecklingen av liv. Forskningen om proteiner har gjort det möjligt att utveckla många läkemedel som används för att behandla ett brett spektrum av sjukdomar. Proteiner möjliggör ett miljövänligt sätt att producera kemikalier och spelar en viktig roll i produktionen av framtidens bioenergi. Båda ämnena är starkt kopplade till principerna för den cirkulära ekonomin. Finansieringen ger hundratals studerande, forskare samt näringslivet tillgång till toppmoderna forskningsanläggningar, som kommer leda till en avsevärt förbättrad kunskapsbas i ett ämne som är av stor betydelse för framtiden.

 

Wasa zero emission data centre

Wasa zero emission data centre (WSTAR) är ett samarbetsprojekt mellan Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan NOVIA, samt Vasa yrkeshögskola. WSTAR är en infrastruktur som möjliggör forskning om klimatneutrala datacenter.

WSTAR utgör en del av forskningsinfrastrukturen Technobothnia i Vasa, energihuvudstaden i Finland, vilket möjliggör ett tätt samarbete med energiindustrin. Globalt använder datacenter idag kring 1% av den elektriska energin. Detta förväntas växa till 8–21% år 2030. Nästan all elenergi som förbrukas frigörs direkt till omgivningen som värme utan att utnyttjas, vilket gör att klimatavtrycket blir stort. WSTAR möjliggör forskning som helt förändrar energimodellen för datacenter. En framtida stark koppling till omkringliggande energisystem gör det möjligt att återanvända spillvärme och att använda datacenter för att balansera elnäten, som i framtiden blir alltmer volatila på grund av förnybara energikällor. WSTAR möjliggör forskning kring framtida småskaliga randberäkningsdatacenter och utgör en komponent för att uppnå EU:s mål för klimatneutrala datacenter år 2030.

 

 

Läs mera om finansieringen på Finlands Akademis hemsida.