Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Europaforum ska bli en arena för växelverkan mellan beslutsfattare och medborgare

I Åbo ordnas i månadsskiftet augusti–september en omfattande konferens om Europa. Åbos stadsdirektör Minna Arve står värd för Europaforumet som ordnas 30.8–1.9 i Åbo. Till evenemanget som planeras äga rum varje år kommer toppåverkare från Finland och det övriga EU-området. På Europaforumet analyseras Finlands roll i Europa och den Europeiska unionen ur ett långtidsperspektiv. Ett särskilt mål för evenemanget är att utöka medborgarsamtalen om Europeiska unionens nuläge och framtid.

Temana för Europaforumet är stad och ekonomi, beslutsfattare och medborgare samt klimat och natur. Bland talarna finns Europeiska kommissionens viceordförande Jyrki Katainen, statsminister Juha Sipilä och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho. Dessutom är de finländska europarlamentarikerna och riksdagens stora utskott representerade.

– Den finländska Europaprocessen inleddes till många delar i Åbo i brytningen mellan 1980 och 1990-talet i och med ett projekt som hette Europa Akademin och som hade en nationellt sett betydande roll i öppningen av Europadiskussionen. Även mot den här bakgrunden faller det sig naturligt och angenämt för Åbo att stå värd för ett forum med Europa som tema. Åbo har också alltid varit Finlands port mot Europa och för utbytet av tankar, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

– Åbos styrka och delvis också hemligheten bakom sydvästra Finlands kraftiga ekonomiska tillväxt just nu är ett intensivt samarbete mellan högskolor, företag och andra lokala och regionala aktörer. Med hjälp av samma samarbetsrecept gör vi nu tillsammans Europaforumet till en årlig politisk öppning och en diskussionsarena för Europafrågor. Tack till alla som genom sitt engagemang har varit med om att göra det här evenemanget möjligt. Vi tror att det finns behov för ett öppet, mångsidigt diskussionsforum av det här slaget som inkluderar medborgarna när vi planerar Finlands och unionens framtid, fortsätter Arve.

Europaforumet ordnas av riksdagen, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Åbo stad, Åbo universitet, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egentliga Finlands förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare, Europaparlamentets Informationskontor i Finland, Finlands Bank, Inrikesministeriet, Europainformationen, Finlands Näringsliv, FFC, STTK, Akava, MTK och Schuman-seura.

– Det är viktigt att vi undersöker den europeiska parlamentarismen för att vi ska förstå olika tolkningar av den och hur dessa påverkar demokratin och utvecklingen av demokratiska stater. Särskilt nu när det på olika håll i Europa finns tecken på en vilja att ifrågasätta demokratins grundvärderingar, rentav överge dem. Europaforumet är ett sätt att föra vidare den finländska diskussionen och att hämta intryck från det övriga Europa, summerar rektorn för Åbo universitet Kalervo Väänänen.

– Ett sådant vidsynt seminarium som fokuserar på Europafrågor i Åbo som avslutning på sommaren är ett riktigt intressant och aktuellt initiativ. Åbo Akademi deltar gärna med sina egna kompetensområden i anknytning till Europafrågor i utvecklingen av seminariet, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Finlands och Europas framtid på tapeten

I Europaforumet i Åbo träffas människor från olika delområden: politiska beslutsfattare som representerar olika synsätt, medborgarorganisationer, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna, experter och medborgare.

På seminarierna, i paneldiskussionerna och frågetimmarna samt i medborgardiskussionerna förs en konstruktiv dialog om Europa och den Europeiska unionens betydelse och utveckling. På programmet för Europaforumet står bland annat:

– En öppen diskussion under ledning av Europeiska kommissionens viceordförande Jyrki Katainen
– Finlands Banks ekonomiska seminarium om Europa
– Ett gemensamt seminarium för Turku Science Park, näringslivet i Åboregionen och samarbetspartnerna
– Inrikesministeriets information om säkerhet
– Föreläsningar om Europa och EU i huvudbibliotekets Studio
– Europatorget som ordnas av Schuman-seura där medborgarorganisationerna presenterar sig och ordnar egna evenemang på torget.
– Inrikesministeriets utställning
– Hur går det för Europa? – Inledningsanförande om forumets teman ordnat av Eduskuntatutkimuksen keskus
– Europa och vi – diskussion I samarbete Europeiska kommissionens representation i Finland, Europeiska Parlamentets kontor i Finland och de finländska europaparlamentarikerna.
– Offentligt hörande av riksdagens stora utskott och statsministern
– Europaministerns frågetimme – minister Sampo Terho besvarar medborgarnas frågor.
– När forskningsrön och politik möts – Forskarnas och europaparlamentarikernas diskussioner om forumets teman
– Arbetsmarknadsorganisationernas och näringslivets gemensamma seminarium. FFC, STTK, AKAVA och Finlands näringsliv.
– Låt oss tala om EU – medborgardiskussion – Diskussion som ordnas av Europainformationen
– Föreläsningar om Europa och EU i huvudbibliotekets Studio

 

www.europeforum.fi

Mer information:

Minna Arve
Stadsdirektör, Åbo stad
Stadsdirektör Arve intervjuas av medierna tisdag 8.5 kl. 15–16
tfn: (02) 262 7224

Kalervo Väänänen
Rektor, Åbo universitet
Rektor Väänänen intervjuas av medierna tisdag 8.5 kl. 11.30–12
tfn: 040 701 1303

Mikko Hupa
Rektor, Åbo Akademi
Rektor Hupa intervjuas av medierna tisdag 8.5 kl. 14.30–15.30
tfn: 0400 630 801