Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

En hel månad av värmebölja i havet denna sommar

Det är inte endast till lands som höga temperaturer registrerats i sommar, utan även till havs har vattentemperaturerna varit onormalt höga. Vid Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö registrerades två marina värmeböljor.

Under juni–juli 2021 har två marina värmeböljor registrerats utanför Husö biologiska station på Åland. Den första pågick mellan 5–13.6.2021 (9 dagar) och den andra mellan 20.6–18.7.2021 (29 dagar).

– Den andra värmeböljan är den längsta som registrerats sedan mätningar inleddes 2005. Den är till och med längre än värmeböljan sommaren 2018, som varade 21 dagar, säger Lucinda Kraufvelin, projektassistent i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi.

Sammanlagt har sålunda över hälften (62 procent) av dagarna under perioden juni–juli 2021 utgjorts av marina värmeböljor. Medelintensiteten för dessa extremhändelser var kring 3,5 grader Celcius med en maximal intensitet kring 5 grader varmare än genomsnittet för denna period under 2005–2021. Dessa intensiteter hör till de mest intensiva som registrerats vid Husö biologiska station. Den mest intensiva värmeböljan registrerades i juni 2020.

En marin värmebölja definieras som en period på fem eller flera på varandra efterföljande dagar, under vilka havsvattentemperaturen överstiger den 90:e percentilen (se figur 1, den övre gråa streckade linjen). Detta värde bestäms utgående från lokal klimatologi som vanligtvis baseras på minst 30 år av historiska temperaturdata. På Husö biologiska station har en temperaturlogger registrerat vattentemperaturen vid bryggan på en meters djup sedan 2005 under isfria förhållanden, vilket ger tillgång till 16 år av data.

Bilden är en graf som visar hur temperaturen avviker från medelvärdet. De största varma avvikelserna är i juni och juli. I maj inföll en kall period.
Figur 1. Klimatologi från Husöviken 2021 (fram till slutet av juli.)

Globalt sett utgör Östersjön ett av de havsområden där ytvattentemperaturen för tillfället stiger snabbast. Eftersom temperaturökningen är en av de främsta drivkrafterna bakom en ökad frekvens av marina värmeböljor, tillsammans med deras varaktighet och intensitet, kommer detta sannolikt att påverka Östersjön allt tydligare i framtiden.

– Ökad variation med intensivare och mer frekvent förekommande extremhändelser kan utgöra ett hot mot arter och ekosystem och förstärka de negativa effekterna av skiftande medelvärden. Marina värmeböljor kan påverka organismers fysiologi, tillväxt, reproduktion och överlevnad, vilket i sin tur kan driva förändringar i artsammansättning och biodiversitet samt ekosystemstruktur och -funktion, säger Christian Pansch-Hattich, biträdande professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi.

 

Mera information:
Tony Cederberg
Amanuens vid Husö biologiska station
Tfn: +358 (0)18 37310
E-post: tony.cederberg@abo.fi