Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ejderstammen minskar – Ökad predation upphäver klimatförändringens positiva effekter

En ny studie visar att ejdern inte längre gynnas av klimatuppvärmningen såsom den gjort tidigare. Istället påverkas artens förökning i allt större utsträckning av den ökade mängden rovdjur, vilket förklarar varför ejderstammen minskat dramatiskt.

Hos flertalet finska fågelarter lyckas häckningen bättre under varmare förhållanden. Enligt tidigare forskning var ejderns häckningsframgång bättre efter varmare vintrar, då ådorna (honorna) var i bättre kroppskondition under sin häckning. Ejderns häckningsframgång förbättrades därför under hela 1990-talet fram till början av 2000-talet, men under det senaste decenniet har ungproduktionen minskat betydligt trots ett allt varmare klimat. Bakom minskningen ligger ökad predation, menar forskarna.

– Predation av havsörn, mink och mårdhund påverkar ejderns förökning i allt högre grad. En stor del av ejderbona plundras redan i ett tidigt skede och kullarna är utsatta för oerhört kraftig predation på sjön, berättar Markus Öst, akademilektor i miljöbiologi vid Åbo Akademi, som forskat om ejdern i 30 års tid.

Havsörnsstammen har vuxit sig stark tack vare lyckade skyddsåtgärder. Även de invasiva arterna mink och mårdhund som inte hör inte till Finlands ursprungsfauna har ökat. De här rovdjuren, vilka utgör ejderns främsta hot, har även de troligen kunnat dra nytta av ett varmare klimat i form av ökad överlevnad.

De aktuella forskningsrönen visar att klimatförändringens direkta effekter kan överskuggas av interaktioner mellan olika arter. Predationen påverkar inte enbart ejderns förökningsframgång, utan även dess beteende.

–  I dagsläget häckar ejdern i genomsnitt allt senare, då klimatförändringen egentligen borde driva arten att häcka allt tidigare, berättar överintendent Aleksi Lehikoinen från Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) vid Helsingfors universitet, som studerat klimatförändringens effekter på fåglar.

Häckningen fördröjs eftersom ejdrarna använder allt mer tid till att söka säkra boplatser. En del ejdrar inleder trots allt sin häckning tidigt och spridningen i häckningstidspunkt har ökat. Då de tidiga häckarnas ungar redan håller på att kläckas, står de sena häckarna först i beråd att inleda äggläggningen. Enligt forskarna får tiden utvisa ifall en senarelagd häckning för att undvika rovdjur är en bättre strategi i det långa loppet.

– Människan kan även hjälpa ejdern genom att avlägsna främmande rovdjur. Då mink och mårdhund avlägsnas minskar predationstrycket på häckande ådor vilket har positiva effekter på Finska vikens ejderstam, berättar verkställande direktör Kim Jaatinen från Natur- och viltvårdsstiftelsen.

 

Studien är en del av den långtidsforskning på ejderns förökning som länge pågått i Hangö och resultaten publicerades i den internationella vetenskapstidskriften Oikos.

 

Artikel:

Öst, M., Lehikoinen, A. & Jaatinen, K.: Top-down effects override climate forcing on reproductive success in a declining sea duck. Oikos.

 

Länk till originalpublikationen: https://doi.org/10.1111/oik.08762

 

Tilläggsinformation:

Markus Öst, akademilektor, Åbo Akademi
tel. 0405036844
e-post: markus.ost@abo.fi

Aleksi Lehikoinen, överintendent, Luomus
tel. 045-1375732
e-post: aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Kim Jaatinen, verkställande direktör, Natur- och viltvårdsstiftelsen
tel. 0405945186
e-post: kim@luontojariista.fi