Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela PD Henni Alava institutets forskarpris för år 2018. Alava belönas för boken ’There is Confusion.’ The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda (Helsingfors universitet, 2017). Boken, som lagts fram som en doktorsavhandling i ämnet utvecklingsstudier vid Helsngfors universitet, behandlar religiösa grupper och politik i efterkrigets norra Uganda och kombinerar samhällsvetenskapliga analysmetoder med ett starkt och välformulerat perspektiv på religionens roll i den aktuella kontexten. Boken belyser de olika roller somreligiösa institutioner kan spela i områden som undergår eller har genomlidit väpnade konflikter, såsom den djupt religiösa regionen Acholiland i norra Uganda, där den katolska och protestantiska kyrkan är helt centrala sociala, politiska och andliga aktörer.

Donnerska institutets styrelse noterar följande i sin prismotivering:

”Med fokus på individen i detta större socio-religiösa sammanhang förklarar Alava hur tystnad, rädsla och hopp skapas i förhållande till krigets övergrepp och efterkrigstidens osäkerheter. ’There is confusion’ är skriven i ett gränsland mellan samhällsvetenskap och religionsforskning i bredare mening och har ett starkt teoretiskt bidrag. Avhandlingen är baserad på ett grundligt etnografiskt fältarbete. En av dess stora styrkor är mängden av material och författarens förmåga att använda detta på ett sätt som är både forskningsmässigt övertygande och berättarmässigt behagligt. I och med den etnografiska metoden och en hög grad av reflexivitet ges läsaren en stark känsla av närhet med studiens material och personer. Boken är engagerande att läsa och samtidigt viktig. Alava ger prov på en god förmåga att ta tag i större aktuella etnografiska, teologiska och samhällsvetenskapliga teoridebatter och flätar på ett föredömligt vis ihop dessa med sina egen forskningsdata.”

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Den prisbelönta boken finns tillgänglig elektroniskt via följande länk: https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/231987/thereisc.pdf?sequence=1