Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om värmechockfaktorers stressrespons och koppling till celladhesion

Alejandro Da Silva Nascimento.
Alejandro Da Silva Nascimento

Licenciado Alejandro Da Silva Nascimentos doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Intertwining Cell Adhesion, Gene Expression, and Stress.

Disputationen äger rum torsdagen den 1 juni 2023, kl. 13, i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är forskningsdirektör Maria Vartiainen, Helsingfors universitet och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Sammanfattning

I våra kroppar ställs celler inför olika utmaningar från sin omgivning som kan störa proteinernas normala funktion. För att klara av dessa utmaningar har celler en speciell uppsättning proteiner som kallas värmechockfaktorer (HSF:er) som hjälper dem att anpassa sig och överleva. När celler upplever stress blir HSF:erna aktiva och de utlöser produktionen av molekylära chaperoner, även kända som värmechockproteiner. Dessa chaperoner hjälper till att reparera proteiner som har förlorat sin struktur, vilket hjälper dem att återgå till sin rätta form. 

Denna avhandling utforskar rollerna för HSF1 och HSF2, två medlemmar av HSF-familjen, i specifika stressresponser och deras koppling till celladhesion. Forskningen visade att HSF2 spelar en avgörande roll i långvariga stressituationer, där den säkerställer att celler upprätthåller sina förbindelser med varandra för att överleva. Funktionen av HSF1 och HSF2 vid värmechock och oxidativ stress jämfördes också. Överraskande nog visade det sig att de reglerar olika uppsättningar av gener, som inte är begränsade till molekylära chaperoner, beroende på typen av stress. Dessutom undersöktes interaktionerna mellan HSF2 och andra proteiner inom en specifik vävnadskontext. Detta ledde till identifieringen av proteinet talin 1 (TLN1) som den första partnern till HSF2 relaterad till celladhesion. Slutligen gjordes en intressant upptäckt: TLN1 kan ta sig in i cellkärnan och reglerar genuttryck, vilket introducerar nya dimensioner för att studera detta proteins roll i hälsa och sjukdom. Genom att studera dessa intrikata kopplingar mellan celladhesion och rollerna för HSF1 och HSF2 i stressreaktioner får vi en bättre förståelse för hur celler anpassar sig och överlever under utmanande förhållanden. 

 

Alejandro Da Silva Nascimento född 1989 i Caracas, Venezuela. Han kan vid behov nås per e-post alejandro.dasilvanascimento@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.