Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om upplevelserna av att lämna ett religiöst samfund

Maria Björkmark.
Maria Björkmark

HvM Maria Björkmarks doktorsavhandling i hälsovetenskaper framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter From Broken to Whole Human Being. Suffering, Health and Caring After Religious Disaffiliation.

Disputationen äger rum fredagen den 10 mars 2023 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är professor Riitta Suhonen, Åbo Universitet och kustos är docent Linda Nyholm, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Religion, tro och religiös tillhörighet kan bidra till positiva aspekter i en persons liv, såsom hopp, glädje, välbefinnande samt mål och mening i livet. På samma sätt är religiös tillhörighet en betydande källa till socialt stöd för många, eftersom sociala relationer och social integration är avgörande i livet. Ibland kan dock religiösa samfund ha en negativ effekt på hälsa och välbefinnande och att lämna ett religiöst samfund kan leda till en livskris som är svår att uthärda.

Att lämna ett religiöst samfund har inte tidigare studerats ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det saknas riktlinjer och vårdrekommendationer i Finland och Norden för klienter som lider av hälsoproblem efter att ha lämnat ett religiöst samfund. För att kunna utveckla vården av människor i denna livssituation behövs det forskning.

Materialet i avhandlingen baserar sig på intervjuer med såväl personer som lämnat ett religiöst samfund som vårdpersonal inom den psykiatriska vården. Resultaten visar att en person kan uppleva rädsla, skuld, sorg, smärta och förluster efter att ha lämnat ett religiöst samfund. Livet kan även innehålla olika former av livslidande, som att exempelvis leva i ständig rädsla för både liv och död. Å ena sidan kan vissa känna sig förkastade och förnedrade, och uppleva att deras människovärde kränks. Å andra sidan kan livet också innehålla flera positiva aspekter, såsom upplevelser av glädje, frihet, lättnad, tacksamhet och styrka. Dessa upplevelser kan få konsekvenser för personens välbefinnande och hälsa, och hen kan ha behov av stöd från social- och hälsovården.

Vårdpersonalen beskrev att det som klienter behöver, efter att de lämnat ett religiöst samfund, är att känna att de har någon som går bredvid dem en del av vägen. De behöver ingå i en vårdrelation som bygger på tillit och trygghet. De har behov av att möta förståelse och bekräftelse för det som de gått igenom, och vägledning i att hitta en ny riktning i livet. Relationen mellan klient och vårdare kan vara den enda relationen där klienten känner sig sedd, lyssnad till och accepterad som en unik människa. För att kunna lindra klientens lidande krävs det att vårdpersonalen har helhetssyn och vårdar hela människan.

Medvetenheten om hur det livet kan te sig för en person som lämnat ett religiöst samfund bör ökas inom vården, men även inom samhället i stort. Det finns behov av utbildning och kurser för vårdpersonal i syfte att öka kompetensen att möta en person i denna livssituation. I framtiden bör vårdrekommendationer och -riktlinjer också utvecklas, så att vården och stödet i denna kontext kan förbättras.

 

 

Maria Björkmark (f.Hilman) är född 1968. Hon kan vid behov nås per telefon 044 262 1017 eller e-post maria.bjorkmark@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.